Úloha 2: Druhy súhvezdí

Cieľ úlohy

Rozdeliť súhvezdia podľa ich mien – zvieracie (vtáky, vodné, pozemské a mýtické zvieratá), ľudské (ženské a mužské), predmety (vedecké nástroje atď.) – podľa úrovne detí.

Pomôcky

  • ■ PRÍLOHA 1 – Zoznam súhvezdí
  • ■ Tabuľka pre rozdelenie súhvezdí do skupín
Súhvezdia
Ľudia Zvieratá Predmety
Muži Ženy Suchozemské Vodné Vtáky Mýtické zvieratá Vedecké prístroje Ostatné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Metodické pokyny pre učiteľov

Deti majú k dispozícii zoznam súhvezdí a prázdnu tabuľku na vyplnenie názvov súhvezdí rozdelených do skupín. Tabuľka obsahuje 3 hlavné skupiny súhvezdí – ľudia, zvieratá a predmety. Skupina ľudí sa dá rozdeliť do dvoch podskupín – muži a ženy. Skupina zvierat je rozdelená takto: suchozemské zvieratá, vodné živočíchy (nie ryby), vtáky a mýtické bytosti. Skupina predmetov je rozdelená na vedecké prístroje a iné predmety. U starších detí je možné prístroje používané v astronómii dať do samostatnej skupiny. 

Deti majú spočiatku možnosť sami rozdeliť súhvezdia podľa týchto kritérií. Vo všetkých prípadoch je vhodné, aby učiteľ tento proces v určitej fáze podporoval, pretože deti budú mať problémy s mnohými názvami súhvezdí. Žiaci nepoznajú veľa mien postáv zo starogréckej mytológie. Niektoré súhvezdia nesú mená postáv – Cefeus, Perzeus, Andromeda, Kasiopeja, Herkules, Orión; iné odzrkadľujú povolania – Vodnár, Povozník, Pastier, Maliar, Sochár, Hadonos, Strelec; v tretej podskupine sú súhvezdia Blíženci a Panna. Prípad Strelca je trochu zvláštny, pretože je aj mýtickým stvorením – Centaurus, ale aj stvorenie s ľudskou hlavou a telom koňa. To isté platí pre súhvezdie Vlasy Bereniky – toto meno môže byť obsiahnuté v súhvezdiach s menami žien a môže byť zahrnuté aj do súhvezdí podľa predmetov. Žiaci môžu rozhodnúť, kam umiestnia tieto súhvezdia v tabuľke. To zase podnieti diskusiu, ktorá ďalej pomôže deťom zapamätať si a pochopiť mená súhvezdí. 

U zvierat nie je takmer žiadny problém s ich rozdelením do štyroch skupín a deti by mali byť schopné to zvládnuť relatívne ľahko. Niektorým žiakom môže robiť problém súhvezdie Tukan, keďže ide v našich zemepisných šírkach o menej známeho vtáka. Mečiar a Lietajúca ryba môžu u detí tiež vyvolať pochybnosti o tom, či tieto ryby skutočne existujú, ale ukázalo sa, že áno. To isté platí aj pre súhvezdie Rajka, ktoré zoskupuje skupinu vtákov skutočne existujúcich v prírode. Skupina mýtických tvorov zahŕňa niektoré „zvieratá“, ktoré môžu žiakov zavádzať. Väčšina mien týchto stvorení je veľmi populárna a dokonca aj dospelí sa môžu pomýliť, že sa takéto zvieratá ozaj objavujú v prírode. Najväčší dôraz je kladený na súhvezdie Veľryba. Veľryba je skutočným existujúcim zvieraťom, ale starí Gréci videli v tomto súhvezdí krvilačnú príšeru zo známej legendy, kde vystupujú Cefeus, Kasiopeja, Andromeda, Perzeus, Pegas a Kit. 

Mnohé súhvezdia sú pomenované podľa predmetov a prístrojov. Učitelia môžu tieto súhvezdia rozdeliť podrobnejšie, ale v navrhovanej tabuľke sú podmienečne rozdelené na prístroje používané vo vede a v každodennom živote.

Pokyny pre žiakov

Rozdeľte súhvezdia zo zoznamu do skupín v prázdnej tabuľke. Tabuľka obsahuje 3 hlavné skupiny súhvezdí – ľudia, zvieratá a predmety. Skupina ľudí sa dá rozdeliť do dvoch podskupín – muži a ženy. Skupina zvierat je rozdelená takto: suchozemské zvieratá, vodné živočíchy (nie ryby), vtáky a mýtické bytosti. Skupina predmetov je rozdelená na vedecké prístroje a iné predmety.

Po vyplnení tabuľky sa žiakom môžu položiť niektoré z nasledujúcich otázok: 

  • ■ Koľko mužov je na nebi? – 14 (Blíženci – dvojčatá sú dve)
  • ■ Koľko žien je na nebi? – 4
  • ■ Koľko psov je v súhvezdiach? – 4 (V súhvezdí Poľovné psy sú dva psy)
  • ■ Koľko koní existuje? – 3 (Malý kôň/Koník – jediné skutočne existujúce zviera, Pegas a Jednorožec). Žiaci by mohli ku koňom zariadiť aj súhvezdia Strelec a Centaurus, pričom sú to na polovicu kone a na polovicu ľudia.
  • ■ Koľko rýb je na nebi? – 5 (v súhvezdí Ryby sú so stuhou priviazané 2 ryby). Ak hovoríme o vodných živočíchoch, potom ich počet je 8.

Možno si vymyslieť podobné otázky, ktoré uľahčia žiakom zapamätať si názvy súhvezdí, umožnia vyprovokovať ich fantáziu, uľahčiť im rozpoznávanie hviezd na hviezdnych mapách a pod. 

Niečo naviac: 

Pre žiakov bude zaujímavé vyfarbiť zodiakálne súhvezdia určitou farbou tak, aby sami sebe dokázali, že všetky zodiakálne súhvezdia, okrem súhvezdia Váhy, sú živými bytosťami, z ktorých pochádza aj názov tejto skupiny súhvezdí, cez ktoré prechádza Slnko. 

Pokročilejší žiaci môžu mať za úlohu rôznymi farbami vyfarbiť rovníkové súhvezdia, nezapadajúce súhvezdia a súhvezdia, cez ktoré prechádza Mliečna cesta. Táto úloha si však vyžaduje, aby žiaci disponovali hviezdnou mapou alebo špecializovaným počítačovým programom. Túto úlohu možno zadať aj po tretej téme, keď sú žiaci už oboznámení s ostatnými klasifikáciami súhvezdí a so skutočným a viditeľným pohybom oblohy. V závislosti od úrovne detí môžu učitelia improvizovať vo vzťahu k množstvu variantov úloh a otázok. 

PRÍLOHA 2 

predstavuje doplnenú tabuľku pre učiteľov, v ktorej sú súhvezdia vyfarbené nasledovne: 

  • ■ žlté pole – zodiakálne súhvezdia,
  • ■ modré pole – nezaradené súhvezdia,
  • ■ zelené pole – ekvatoriálne súhvezdia.