menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Да конструираме диаграмата на Хершпрунг-Ръсел

Цел

Целта е учениците да придобият представа за размерите на звездите и зависимостта между размера, масата и положението им върху диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел. 

Необходими материали

■ Пластелин с различни цветове: червен, жълт, син, бял, черен;
■ пластмасова дъска за работа с пластелина;
■ изображението на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел от теоретичната част. 

Инструкции за учителя 

Това упражнение ще покаже на учениците, че звездите се разполагат на диаграмата по точно определен начин, който зависи от тяхната маса, размер, цвят и еволюционен статус. Времетраенето е 10 до 15 минути. 

Детайлни инструкции за учениците 

1. Разгледайте картинката от теоретичнта част с диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел. Вижте как се разполагат звездите по цвят и размер на нея. 

2. Очертайте си правоъгълник с пластелин, като по Y-остта е с черен цвят, а по X-остта направете дъга от цветове, като започнете със синия цвят, после бял, жълт и червен. Това ще ви даде границите на диаграмата.

3. Започнете да изграждате Главната последователност, като започнете със сини топчета в горния ляв ъгъл на вашата диаграма. Продължете по диагонал с бели топчета около средата, после жълти и накрая червени. Спазвайте изискването топчетата да намаляват в този ред. Отбележете мястото на Слънцето върху Главната последователност. 

4. Направете по-големи сини топчета и ги поставете над Главната последователност, най-отгоре в средата по X-остта – това ще бъдат свръхгигантите. Отляво на тях и малко по-надолу по Y-остта поставете червени топчета. Това са гигантите. 

5. И накрая в долния ляв ъгъл поставете малки бели топчета – това е областта на белите джуджета. 

Въпроси

■ Зависи ли от масата на звездата времето на пребиваването ѝ върху главната последователност? Как? – [Отговор: Да. Колкото е по-масивна една звезда, толкова по-малко пребивава въху Главната последователност]
■ Покажете на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел положението на Слънцето. – [Отговор: Слънцето се разполага на диаграмата в областта на жълтите джуджета върху Главната последователност.]
■ Продължават ли да се раждат звезди понастоящем? – [Отговор: Да, процесът на звездообразуване продължава и понастоящем.]
■ Кои звезди живеят по-дълго – червените гиганти или сините гиганти? Защо? – [Отговор: Червените гиганти. Защото имат по-малка маса и по-бавно изразходва водорода в недрата си.]