menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 2: Колко са големи звездите?

Това упражнение е адаптация на упражнението, предложено от образователния портал на НАСА: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lessons/star_size/

Цел

С това упражнение учениците ще придобият представа за размерите на звездите и ще разберат връзката между маса и радиус на звездите. 

Необходими материали 

Таблицата с данните за звездите; калкулатор.

Инструкции за учителя 

Това упражнение ще даде възможност на учениците посредством данни за конкретни звезди да разберат колко са различни звездите по размери, маси, плътност и как тези параметри са свързани помежду си. Може да им създадете предварителна представа с помощта на Фиг. 6, илюстрираща разликите в размерите на различни звезди:

Фигура 6: Сравнение на големините на звездите (Източник: NASA, ESA and A. Feild (STScI))

За целта на упражнението трябва да им раздадете следващата таблица на звезди от различни типове звезди от диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел с техните радиуси, плътности и маси в относителни единици спрямо Слънцето.

  Звезда

Радиус
(слънчевирадиуси)

Плътност
(слънчеваплътност)

Маса
(слънчева маса)

Свръхгиганти Антарес 776 0.00000004 20
Бета от Лира 19.2 0.0014 9.7
Бетелгейзе 1 000 0.0000005 10
Денеб 96 0.00002 20
Гама от Лебед
67 0.00007 20
Ригел 78 0.00004 20
Гиганти Алдебаран 87 0.000006 4
Арктур 35 0.00018 8
Бета от Пегас 40 0.00014 9
Капела 13 0.00096 2.1

Звезди от Главната
последователност

Нашето Слънце 1.0 1.0 1.0
Алтаир 1.6 0.415 1.7
Звездата на Барнард 0.15 53.3 0.18
61 А от Лебед 0.7 1.69 0.58
Хадар 22 0.0023 25
Крюгер 60 0,35 6.30 0.27
MU-1 от Скорпион 5.2 0.1000 14
Процион A 2.6 0.102 1.8
Сириус A 1.9 0.335 2.3
Бели джуджета 40 B от Еридан 0.018 71.000 0.41
Сириус B 0.022 90.000 0.99
Звездата на фон Маанен 0.007 47.000 0.14

Детайлни инструкции за учениците

Подредете звездите от списъка по големината на радиуса им, като започнете от най-малкия към най-големия радиус.

Отговор:

1. Звездата на фон Маанен 12. Капела
2. 40 B от Еридан 13. Бета от Лира
3. Сириус B 14. Хадар
4. Звездата на Барнард 15. Арктур
5. Крюгер 60 16. Бета от Пегас
6. 61 А от Лебед 17. Гама от Лебед
7. Нашето Слънце 18. Ригел
8. Алтаир 19. Алдебаран
9. Сириус A 20. Денеб
10. Процион A 21. Антарес
11. MU-1 от Скорпион 22. Бетелгейзе               

До името на всяка звезда във Вашия списък по-горе напишете отношението на звездния радиус към звездната маса (в относителни единици спрямо Слънчевите стойности като закръглите резултата до втория знак след десетичната точка.

Отговор:

1. Звездата на фон Маанен 0,05 12. Капела         6,19
2. 40 B от Еридан 0,04 13. Бета от Лира   1,98
3. Сириус B 0,02 14. Хадар                  0,88
4. Звездата на Барнард 0,83 15. Арктур     4,38
5. Крюгер 60 1,30 16. Бета от Пегас       0,44
6. 61 А от Лебед  
1,21 17. Гама от Лебед 3,35
7. Нашето Слънце 1,0 18. Ригел 3,9
8. Алтаир 0,94 19. Алдебаран 
21,75
9. Сириус A  0,83 20. Денеб 4,8
10. Процион A 1,44 21. Антарес 38,8
11. MU-1 от Скорпион 0,37 22. Бетелгейзе                       
100

Обяснете връзката между радиуса и масата в зависимост от типа звезди – свръхгиганти, гиганти, звезди от Главната последователност, бели джуджета. 

[Отговор: Като цяло белите джуджета имат най-малки радиуси, следват звездите от Главната последователност. Звездите гиганти имат още по-големи радиуси и най-големите по радиус звезди за свръхгигантите. Учудващо обаче тази подредба не се спазва твърдо, ако разгледаме отношението радиус/маса. Причината е, че голямо значение има също плътността на звездите. Така например белите джуджета имат най-малък радиус и неголяма маса, но са с най-висока плътност, докато свръхгигантите имат огромни радиуси, но много по-малка плътност.]