menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Подредете думите и открийте термините

Цел

Учениците да (а) открият думи, свързани с термоядрения синтез и (б) да съставят физически вярни изречения, отразяващи наученото в урока, като използват поне 2 или 3 от дадените думи във всяко изречение, затвърждавайки нови за тях термини. 

Инструкции за учителя 

Това упражнение може да се направи по двойки или самостоятелно. И в двата случая може упражнението да се представи като състезание кой пръв ще открие всички (или най-много) думи, като за поощрение може да се предложи награда. 

Времетраене: 10 минути за подреждане на думите и 5 минути за съставяне на изречения, като отново може да се направи състезание кой е съставил най- много изречения. Разбърканите думи са дадени в Приложение 1. Друг вариант на упражнението (за по-малки ученици) е местата на отговорите да се разбъркат и да се иска да се отъждествят правилно двойките и след това да се съставят изречения (може и заедно целият клас с помощ от учителя). 

Детайлни инструкции за учениците 

Дадени са думи, свързани с термоядрените реакции в недрата на звездите. 

a) Буквите в думите са разбъркани. Имате на разположение 10 минути да подредите буквите и да запишете правилната дума до разбърканата.
б) За още 5 минути съставете колкото можете повече изречения, като те трябва вярно да отразяват наученото в урока и всяко изречение да съдържа поне 2 или 3 от думите, които сте подредили в подточка а). 

ДУМИ: родовод; цикарея; лейхи; влисане; зяжело; гяренеи; тропон; ритонену; дяленето; оряд; мелетен; сропец; довърлег. 

Отговор (а): родовод = водород; цикарея = реакция; лейхи = хелий; влисане = сливане; зяжело = желязо; гяренеи = енергия; тропон = протон; ритонену = неутрино; дяленето = отделяне; оряд = ядро; мелетен = елемент; сропец = процес; довърлег = въглерод.