Úkol 1: HUBBLEŮV ZÁKON

Podle Hubbleova zákona rychlost, kterou se vzdálená galaxie od nás vzdaluje, je přímo úměrná vzdálenosti mezi galaxií a námi. Rychlost galaxie se měří dopplerovským posunem čar ve spektru galaxie. Vzdálenost k ní je obtížnější změřit, ale dá se odhadnout na základě její pozorované hvězdné velikosti nebo jasnosti některých objektů v ní.

Pokyny pro učitele

Pomocí grafu, který znázorňuje závislost rychlosti vzdalování se galaxií a jejich vzdálenosti, žáci prozkoumají osy a určí, co jednotlivé osy znamenají. Na ose x je vynášena vzdálenost jiných galaxií od naší Galaxie. Na ose y lze najít rychlost, jakou se od nás galaxie vzdalují. Všimněte si, že existuje přímá úměrnost mezi vzdáleností a rychlostí vzdalování. Tuto úměrnost popisuje Hubbleův zákon. Poměr rychlosti a dané vzdálenosti se nazývá Hubbleova konstanta. Potom veličina, která se rovná jedné vydělené Hubbleovou konstantou, bude mít rozměr času a může vést k odhadu stáří vesmíru.

Obr 6: Online mapa (příklad)