BUDOUCNOST VESMÍRU

Co se stane s vesmírem v budoucnosti, závisí na průměrné hustotě hmoty v něm. Pokud je průměrná hustota vesmíru příliš nízká, vesmír se bude vždy rozpínat, protože gravitační síly jeho hmoty nebudou stačit k zastavení tohoto rozpínání. Takový vesmír nazýváme „otevřeným“. Pokud je průměrná hustota vesmíru příliš vysoká, gravitační síly zastaví rozpínání a nahradí ho smršťováním. V tomto případě hovoříme o „uzavřeném“ vesmíru.

Jako nejpravděpodobnější se však jeví varianta, ve které vesmír není ani otevřený ani uzavřený. V tomto případě průměrná hustota jeho hmoty není ani příliš vysoká ani příliš nízká, a kosmologické rozpínání se časem zrychluje. Tento objev radikálně změnil naše chápání stavu vesmíru. Nyní máme důkazy o tom, že dynamika rozpínání prošla z fáze zpomalování do nové fáze zrychlení. Toto zrychlení je způsobeno skutečností, že ve vesmíru převládá temná energie. Ta v současnosti řídí dynamiku vesmíru a urychluje jeho rozpínání.

Prozkoumat minulost a budoucnost vesmíru je jedním z nejtěžších úkolů, kterým čelí lidská mysl. Georges Édouard Lemaître, jeden z předních kosmologů 20. století, mluví o těchto potížích takto: „Vývoj Vesmíru se dá přirovnat k ohňostroji, který se právě skončil – existuje jen několik dohořívajících svazků jisker, popela a kouře. My stojíme na vychladlém uhlí, sledujeme, jak pomalu zhasínají hvězdy, a snažíme se představit si zaniklou nádheru začátku světů.“