ИСТОРИЯ НА ВСЕЛЕНАТА, ТЕОРИЯ НА ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ, РАДИАЦИЯ

Що е Вселена?

За древните гърци редът, красотата, хармонията и съвършенството в представите им за природата били от голямо значение. Космос е гръцка дума, която означава “ред”, но още и “хармония”, и “красота”. Под Космос древните гърци са разбирали Вселената, разглеждана като съвършена, красива, подредена и хармонично устроена система. На съвършенството на Космоса противостоял Хаосът. 

Сега, като казваме “Космос”, разбираме целия онзи материален свят, който се намира извън Земята и нейната атмосфера. Често под Космос се има предвид Вселената изобщо, разглеждана като нещо единно и подчиняващо се на общи закони. “Вселена” обаче е доста по-широко понятие, изпълнено е с философски смисъл и се простира извън рамките на самата астрономия – всъщност Вселената е целият обкръжаващ ни свят. Вселена наричаме всичко съществуващо, което ни е вече известно и което ще открием в бъдеще.

За астрономите Вселената е тази част на света, която е достъпна (сега и в бъдеще) за изследване с естественонаучни методи. Астрономическата Вселена описва целия Космос, който обхваща всички известни и неизвестни небесни обекти, както и пространството между тях, и който е достъпен за наблюдения в настоящето или в обозримото бъдеще.

Различни възгледи за Вселената

Възгледите ни за Вселената търпят значителни промени през последните години. Преди около век все още беше общоприета представата за една статична Вселена без промени, без начало и без край, която винаги е съществувала и ще съществува вечно. Сега новите открития и наблюдателни факти затвърдиха схващането, че Вселената представлява постоянно еволюираща динамична структура с цялото ѝ разнообразие на веществени и енергетични форми. Тя не е съществувала вечно и се развива във времето. Нещо повече – Вселената, в която живеем, вероятно не е единствена и е част от нещо по-голямо, което наричаме Multiverse. Според съвременните възгледи, преди около 14 милиарда години свръхмощен Голям взрив е поставил началото на наблюдаемата Вселена и на физическите закони, които я управляват. Оттогава Вселената се разширява и най-вероятно ще се разширява вечно. Това разширяване, както и слабото електромагнитно ехо от Големия взрив, се наблюдават и сега. Ние не случайно говорим за “наблюдаема” Вселена или за “достъпното за наблюдения” вещество – всъщност по-голямата част от пълната маса на Вселената не е достъпна за директни наблюдения дори и с най-съвременна апаратура. Тази част наричаме скрита маса или тъмна материя – и двата термина идват именно от невъзможността за директни наблюдения. В момента дори няма ясна концепция какъв тип материя може да е това.

Тъмна енергия на космическия вакуум

Освен тъмната материя във Вселената е скрита и огромна тъмна енергия на космическия вакуум, която не е свързана с никаква материя и се проявява като антигравитация – сила, противопоставяща се на гравитацията. Почти 3/4 от Вселената се състои от тъмна енергия. Тази енергия кара Вселената да ускорява разширението си и е свойство на пространството. Останалото е предимно тъмна материя, чийто състав е все още неизяснен, и само една малка част представлява “обикновената” видима материя, от която са изградени планетите, звездите и галактиките. Сумарно Вселената съдържа само 4 % наблюдаема обикновена материя (атоми и елементарни частици), 23 % тъмна материя и цели 73 % от загадъчната все още тъмна енергия.

Гравитацията действа на всички форми на веществото, а "антигравитацията" на тъмната енергия се проявява само в много големи мащаби. Тя заставя Вселената да се разширява с ускорение – такъв тип разширение е невъзможен, ако гравитацията беше единствената доминираща сила. Следите обаче от антигравитационните прояви на тъмната енергия бяха наблюдавани индиректно в блясъка на свръхнови на огромни разстояния и тяхното откриване доведе до Нобелова награда за физика през 2011 г.