Задача 1: Закон на Хъбъл

Според закона на Хъбъл скоростта, с която една далечна галактика се отдалечава от нас, е пропорционална на разстоянието от галактиката до нас. Скоростта на галактиката се измерва чрез доплеровото отместване на линиите в галактиката. Разстоянието до нея се измерва по-трудно, но може да се оцени по видимия ѝ размер, или по яркостта на някои обекти в нея.

Инструкции за учителя

Използвайки графиката по-долу, илюстрираща зависимостта между скорост на отдалечаване и разстояние до галактиките, накарайте учениците да изследват осите, какво означават те и какви подсказки могат да открият за значението на графиката. В частност, абсцисата показва разстоянието от други галактики до нашата галактика – Млечния път. Ординатата показва скоростта на отдалечаване на галактиките от нас. Обърнете внимание на факта, че има ясна пропорционалност между разстояние и скорост на отдалечаване. Тази пропорционалност се нарича закон на Хъбъл. Наклонът на зависимостта, с размерност на скорост за дадено разстояние, се нарича константа на Хъбъл. Тогава величината, която е равна на единица, разделена на константата на Хъбъл ще има размерност на време и може да даде оценка за възрастта на Вселената.