Úloha 1: Hubbleov zákon

Podľa Hubbleovho zákona rýchlosť, ktorou sa vzdialená galaxia od nás vzďaľuje, je úmerná vzdialenosti medzi galaxiou a nami. Rýchlosť galaxie sa meria dopplerovským posunom čiar v svetelnom spektre galaxie. Vzdialenosť k nej je ťažšie zmerať, ale dá sa odhadnúť na základe jej zjavnej veľkosti alebo jasu niektorých objektov v nej.

Pokyny pre učiteľov

Pomocou grafu nižšie, ktorý ilustruje vzťah medzi rýchlosťou vzďaľovania sa a vzdialenosťou galaxií žiaci majú preskúmať osi, čo samotné osi znamenajú a aké tipy o význame grafu môžu nájsť. Konkrétne, os x ukazuje vzdialenosť iných galaxií od našej galaxie. Volá sa Mliečna cesta. Súradnica ukazuje rýchlosť galaxií, ktoré sa od nás vzďaľujú. Všimnite si skutočnosť, že existuje jasná proporcionalita medzi vzdialenosťou a rýchlosťou vzďaľovania sa. Táto proporcionalita sa nazýva Hubbleov zákon. Vzťah medzi rýchlosťou a danou vzdialenosťou sa nazýva Hubbleova konštanta. Potom veličina, ktorá sa rovná jednej vydelenej Hubbleovou konštantou bude mať rozmer času a môže odhadnúť vek Vesmíru.

Obrázok 6: Online mapa (príklad)