Úloha 2: Aké veľké sú hviezdy?

Toto cvičenie je prispôsobením cvičenia, ktoré navrhuje vzdelávací portál NASA: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lessons/star_size/

Cieľ úlohy

Pri tomto cvičení žiaci získajú predstavu o veľkosti hviezd a pochopia vzťah medzi hmotnosťou a polomerom hviezd.

Pomôcky

Tabuľka s hviezdnymi údajmi; kalkulačka.

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie umožní žiakom pochopiť, ako sa svojou veľkosťou, hmotnosťou a hustotou rôznia hviezdy a ako tieto parametre spolu súvisia. Z tohto obrázka si môžete vytvoriť predstavu ilustrujúcu rozdiely vo veľkostiach rôznych hviezd:

Obrázok 6: Porovnanie veľkostí hviezd

Na účely cvičenia by ste žiakom mali dať nasledujúcu tabuľku z Hertzsprung-Russellovho diagramu zobrazujúcu rôzne typy hviezd s  ich polomermi, hustotou a hmotnosťou v relatívnych jednotkách vo vzťahu k Slnku.

Úloha: Urči vzdialenosti trpasličích planét v príslní a odslní, ak ich premietneme do roviny ekliptiky a zahrnieme sklon ich obežných trajektórií. Ako ďaleko od roviny ekliptiky sa trpasličie planéty dostanú, ak sa nachádzajú v príslní alebo odslní.

Riešenie:

  Hviezda Polomer
(slnečné polomery)
Hustota
(hviezdna hustota)
Hmotnosť
(hviezdna hmotnosť)
Nadobry Antares 776 0,00000004 20
Sheliak alebo Beta Lyrae 19,2 0,0014 9,7
Betelgeuze 1 000 0,0000005 10
Deneb 96 0,00002 20
Sadr alebo Sadir
(Hviezda gama súhvezdia
Labuť alebo Severný kríž)
67 0,00007 20
Rigel 78 0,00004 20
Obry Aldebaran alebo Býčie oko 87 0,000006 4
Arktúr alebo Alpha Bootis 35 0,00018 8
Béta zo súhvezdia Pegas 40 0,00014 9
Capella, Amalthea alebo Alhajoth 13 0,00096 2,1
Hviezdy Hlavnej
postupnosti
Naše Slnko 1,0 1,0 1,0
Altair 1,6 0,415 1,7
Barnardova hviezda 0,15 53,3 0,18
61 A zo súhvezdia Labuť 0,7 1,69 0,58
Hadar 22 0,0023 25
Kruger 60 0,35 6,30 0,27
MU-1 zo súhvezdia Škorpión 5,2 0,1000 14
Prokyón A 2,6 0,102 1,8
Sírius A 1,9 0,335 2,3
Bieli trpaslíci 40 B zo súhvezdia Eridanus 0,018 71,000 0,41
Sírius B 0,022 90,000 0,99
Van Maanenova hviezda 0,007 47,000 0,14

Pokyny pre žiakov

Usporiadajte hviezdy zo zoznamu podľa veľkosti ich polomeru – od najmenšej po najväčšiu.

Odpoveď

1. Van Maanenova hviezda 12. Capella, Amalthea alebo Alhajoth
2. 40 B zo súhvezdia Eridanus 13. Sheliak alebo Beta Lyrae
3. Sírius B 14. Hadar
4. Barnardova hviezda 15. Arktúr alebo Alpha Bootis
5. Kruger 60 16. Béta zo súhvezdia Pegas
6. 61 A zo súhvezdia Labuť 17. Sadr alebo Sadir (Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž)
7. Naše Slnko 18. Rigel
8. Altair 19. Aldebaran alebo Býčie oko
9. Sírius A 20. Deneb
10. Prokyón A 21. Antares
11. MU-1 zo súhvezdia Škorpión 22. Betelgeuze

Vedľa názvu každej hviezdy v zozname napíšte pomer hviezdneho polomeru k hviezdnej hmotnosti (v relatívnych jednotkách k solárnym hodnotám, a to zaokrúhlením na druhé desatinné miesto).

Odpoveď:

1. Van Maanenova hviezda 0,05 12. Capella, Amalthea alebo Alhajoth          6,19
2. 40 B zo súhvezdia Eridanus 0,04 13. Sheliak alebo Beta Lyrae        1,98
3. Sírius B 0,02 14. Hadar                      0,88
4. Barnardova hviezda 0,83 15. Arktúr alebo Alpha Bootis      4,38
5. Kruger 60 1,30 16. Béta zo súhvezdia Pegas       0,44
6. 61 A zo súhvezdia Labuť   1,21 17. Sadr alebo Sadir
(Hviezda gama súhvezdia Labuť alebo Severný kríž)  
3,35
7. Naše Slnko 1,0 18. Rigel   3,9
8. Altair 0,94 19. Aldebaran alebo Býčie oko  21,75
9. Sírius A  0,83 20. Deneb  4,8
10. Prokyón A 1,44 21. Antares 38,8
11. MU-1 zo súhvezdia Škorpión 0,37 22. Betelgeuze    100

Vysvetlite vzťah medzi polomerom a hmotnosťou v závislosti od typu hviezd – nadobry, obry, hviezdy z Hlavnej postupnosti, bieli trpaslíci. (Odpoveď: Všeobecne majú bieli trpaslíci najmenší polomer a  za nimi nasledujú hviezdy z Hlavnej postupnosti. Hviezdni obry majú ešte väčšie polomery a najväčšie polomery majú nadobry. Prekvapivo však toto usporiadanie nie je pevne dané, a týka sa to pomeru polomer/ hmotnosť. Dôvod je ten, že hustota hviezd je tiež veľmi dôležitá. Napríklad bieli trpaslíci majú najmenší polomer a malú hmotnosť, ale majú najvyššiu hustotu, zatiaľ čo nadobry majú obrovské polomery, ale majú oveľa menšiu hustotu.)