Úloha 1: Usporiadajte slová a nájdite termíny

Cieľ úlohy

Žiaci majú a) nájsť slová súvisiace s fúziou, a b) zostaviť fyzicky správne vety, ktoré odrážajú to, čo sa žiaci naučili v tejto lekcii, pričom v každej vete majú použiť aspoň 2 alebo 3 slová, čím si zopakujú nové termíny.

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie je možné robiť vo dvojiciach alebo samostatne. V obidvoch prípadoch môže byť cvičenie prezentované ako súťaž, aby sa čím skôr našli všetky slová (alebo najväčšie množstvo slov), a môže byť aj nejaká odmena, aby povzbudila žiakov.

Trvanie: 10 minút na usporiadanie slov a 5 minút na zostavenie viet, čo opäť umožní žiakom súťažiť, kto vytvorí najviac viet. Pomiešané slová sú uvedené v Prílohe 1. Ďalším cvičením (pre mladších žiakov) je pomiešať odpovede a požiadať žiakov, aby správne identifikovali páry a potom aby vytvorili vety (môže to urobiť aj celá trieda s pomocou učiteľa).

Pokyny pre žiakov

V prílohe 1 sú uvedené slová týkajúce sa termonukleárnych reakcií prebiehajúcich v jadrách hviezd.

a) Písmená v slovách sú pomiešané. Žiaci, máte 10 minút na zoradenie písmen v správnom poradí a na zápis správneho slova.
b) Počas najbližších 5 minút utvorte čo najväčšie množstvo viet, pričom vety by mali presne odrážať to, čo ste sa naučili v tejto lekcii a každá veta by mala obsahovať aspoň 2 alebo 3 slová, ktoré ste usporiadali v bode a).