Úloha 2: Vytvorte jadro v hviezde zložené zo železa (FE)

Toto cvičenie je vhodné pre starších žiakov. Vyžaduje sa prístup na internet. Hru nájdete na tomto odkaze: http://dimit.me/Fe26/.

Cieľ úlohy

Od počiatočných vodíkových atómov H treba prejsť rôznymi atómovými reakciami, pri ktorých sa vytvára viac ťažkých prvkov a v konečnom dôsledku sa vytvára železo Fe.

Metodické pokyny pre učiteľov

Hra môže byť spustená na počítači, pričom na „zlúčenie“ rámčekov sa použijú šípky na klávesnici, a v prípade spustenia na mobilnom telefóne „hýbanie“ rámčekmi sa uskutočňuje prstami. Cieľom je zlúčiť prvky a ich izotopy tak, aby sa vytvorilo železo Fe. Hra zobrazuje dosiahnuté skóre (SCORE) a najlepšie skóre zo všetkých hier (BEST). Žiaci môžu byť povzbudení, aby na internete vyhľadali viac informácií o poradí reakcií, čo im pomôže zlepšiť ich výsledky (dajte im najmenej 10 minút pred začiatkom hry). Ak sa cvičenie vykonáva počas hodiny – dajte žiakom 15 minút na hranie a potom začnite diskusiu o ich výsledkoch a o tom, aké prvky dokázali počas hry „zosyntetizovať“. Môžete diskutovať o tom, aké ďalšie znalosti by boli potrebné na to, aby mohli žiaci ľahko a rýchlo syntetizovať železo Fe. Ak dostanú toto cvičenie na domácu úlohu, požiadajte ich, aby zaznamenali svoje najlepšie skóre a pripravili sa na uvedenú diskusiu na ďalšiu hodinu (diskusia by mala byť so všetkými žiakmi a nemala by byť kratšia ako 15 – 20 minút), pričom by mala preukázať, či si daný žiak pamätal fúziu ako takú a poradie prvkov fúzií.

Pokyny pre žiakov

Hra je k dispozícii na tomto odkaze: http://dimit.me/Fe26/.

Máte 15 minút na to, aby ste sa pokúsili „zosyntetizovať“ železo, počnúc prvkami daných na začiatku a prechádzajúc nevyhnutnými prechodnými reakciami. Hra končí buď vtedy, keď dostanete železo Fe, alebo keď hmota v hviezde skončí. Predbežný a konečný, najlepší výsledok môžete sledovať v modrých rámčekoch v pravom hornom rohu obrazovky. Ak nedostanete železo Fe, zaznamenajte svoje najvyššie skóre. Diskutujte s učiteľom a spolužiakmi o svojich výsledkoch, aj o tom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa dostali ku koncu hry alebo zvýšili svoje skóre. Čo ste si najviac zapamätali o procese fúzie a o poradí, v akom boli prvky zosyntetizované?