Úloha 2: Zostavte si maketu vesmírneho observatória sami

Cvičenie je najvhodnejšie pre žiakov 4. až 6. triedy. Originál (v anglickom jazyku) je prevzatý z NASA Space Place a nájdete ho tu: https://spaceplace.nasa.gov/build-a-spacecraft/en/.

Cieľ úlohy

Oboznámiť žiakov s vesmírnymi observatóriami a zostaviť model kozmického observatória/ďalekohľadu pomocou materiálov opísaných nižšie. Je na žiakoch, aby rozhodli, ako bude maketa vyzerať, ale musí obsahovať prvky uvedené v pokynoch.

Pomôcky sú zobrazené na obrázku

■ malá škatuľa (napríklad od džúsu)
■ pevný papier
■ špáradlá na zuby
■ skrutky, svorníky, matice
■ plastové šálky a misky
■ balóniky
■ slamky
■ DVD alebo CD
■ paličky z nanukov
■ gumičky
■ sponky na papier
■ kuchynská hubka
■ fólia alebo iný lesklý papier
■ lepiaca páska
■ lepidlo


Metodické pokyny pre učiteľov

Cvičenie sa môže uskutočniť samostatne alebo v skupinách 2 alebo 3 žiakov. V zozname materiálov sú uvedené vzorové položky, ale vy sa rozhodnete, ktoré z nich sú bezpečné a či ich chcete do cvičenia zahrnúť (niektoré z nich môžete podľa potreby nahradiť inými). V prílohe 2 sú uvedené príklady observatórií a ďalekohľadov v reálnom priestore, ktoré môžete ukázať na ilustráciách. Žiaci by mali navrhnúť a skonštruovať maketu (v rámci 20 minút, napríklad 5 minút na navrhnutie projektu a 15 na jeho zostavenie), potom ju za 5 minút predstaviť triede a vysvetliť, ktorý prvok akú úlohu plní. Podľa vlastného uváženia môžete zoradiť najzaujímavejšie/najlepšie zostavené makety.

Pokyny pre žiakov

Ste inžiniermi dôležitej misie pre vybudovanie vesmírneho observatória. Musíte vymyslieť a  postaviť vesmírne observatórium. Môžete použiť ktorýkoľvek z  vyššie uvedených materiálov, pričom ich minimálny počet je 5. Observatórium môže byť navrhnuté tak, aby študovalo Slnečnú sústavu, Slnko, iné hviezdy a ich planetárne systémy, našu galaxiu alebo iné galaxie – musíte sa rozhodnúť.

1. Máte 5 minút na to, aby ste sa rozhodli, aký bude účel observatória a zostavili plán jeho montáže. Avšak, aby observatórium fungovalo, musí mať niekoľko základných prvkov:2. Máte 15 minút na zostavenie observatória. Pamätajte, že by ste mali použiť aspoň 5 z uvedených materiálov.

3. Predstavte svoj projekt do 5 minút – aký je účel observatória a aké sú jeho prvky (ukazujte na prvky makety, keď hovoríte).

Príklad zostaveného modelu je znázornený na obrázku: