Úloha 3: Pozemské observatóriá

Cvičenie je najvhodnejšie pre starších žiakov.

Cieľ úlohy

Samotní žiaci vyhľadávajú a organizujú informácie o pozemských observatóriách, ktoré si vybrali (alebo ktoré im dal učiteľ), ďalej informácie o ich prístrojoch a o výskume, ktorý nimi robia.

Pomôcky

■ tablet/smartfón/počítač;
■ prístup k internetu a mapám Google (https://www.google.com/maps/).

Zoznam observatórií

(Úplný zoznam astronomických observatórií nájdete tu: https://en.wikipedia.org/wiki/List_ of_astronomical_observatories):

1. IceCube Neutrino Observatory – https://icecube.wisc.edu/

2. Arecibo Observatory – http://www.naic.edu/ao/landing

3. ALMA – https://www.almaobservatory.org/en/home/

4. Paranal Observatory – https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html

5. Mauna Kea Observatories – http://www.ifa.hawaii.edu/mko/

6. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – http://www.ligo.org/

7. Roque de los Muchachos Observatory – http://www.iac.es/eno.php?op1=2&lang=en

8. South African Astronomical Observatory – http://www.saao.ac.za/

9. Big Bear Solar Observatory – http://www.bbso.njit.edu/

10. Národné observatórium Rozhen v Bulharsku – http://www.nao-rozhen.org/

11. Lowell Observatory – http://www.lowell.edu/

12. The Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences (SAO RAS) – http://www.sao.ru/

13. Australian Astronomical Observatory – https://www.aao.gov.au/ 

14. Giant Metrewave Radio Telescope – http://www.gmrt.ncra.tifr.res.in/

Metodické pokyny pre učiteľov

Cvičenie robia skupiny 3 až 6 žiakov, prípadne každý žiak si ho môže spraviť ako domácu úlohu s pomocou rodičov. Po vytvorení skupín si každá skupina vyberie (dostane) pozemské observatórium. Môžete použiť vyššie uvedený zoznam alebo určený článok z Wikipédie. Žiaci potom dostanú tieto úlohy: je potrebné nájsť observatórium pomocou Google Maps a opísať jeho miesto prostredníctvom niekoľkých viet – kde sa nachádza, v akej výške, aké ďalšie zaujímavé informácie o ňom možno nájsť. Druhou úlohou je nájsť a systematizovať informácie o prístrojoch/ďalekohľadoch v tomto observatóriu a na čo sa používajú: v ktorej oblasti elektromagnetického spektra sa robí výskum. Treťou úlohou je nájsť a vysvetliť 3 – 4 vetami 2 – 3 zaujímavé výsledky, ktoré sa tam získajú. Skupina nakoniec zhromaždí informácie (v priebehu 20 minút) a triede spraví 10 minutovú prezentáciu. Časy, ktoré sú tu uvedené, sú približné, podľa uváženia ich môžete znížiť alebo zvýšiť. Po ukončení prezentácií môžete začať diskusiu o tom, čo sa žiaci naučili: ktoré observatórium považovali za najzaujímavejšie a prečo? Ktoré observatórium by chceli navštíviť, prečo? Ktoré observatórium by nechcel navštíviť, prečo? Môžu diskutovať o tom, či niekto bol v Národnom observatóriu v Rozhene v Bulharsku. Čo videli? Čo na nich urobilo najväčší dojem?

Pokyny pre žiakov

Vaša trieda má možnosť navštíviť observatórium z nižšie uvedeného zoznamu. Ale aby sa to stalo, musíte získať čo najviac informácií o týchto observatóriách. Za týmto účelom bude trieda rozdelená do skupín z 3 alebo 6 žiakov, každá skupina musí zhromaždiť (z internetu) a predložiť do 15 minút pred zvyškom triedy informácie o jednom z observatórií.

1. Po vytvorení vašej skupiny vyberiete, resp. dostanete od učiteľa jedno z daných observatórií.

2. Rozdeľte si medzi sebou nasledujúce úlohy (jeden alebo dvaja žiaci na úlohu, v závislosti od počtu účastníkov v skupine).

Úlohy sú:

a) Zhromaždiť informácie o polohe observatória: kde sa nachádza – mesto, krajina atď., v akej nadmorskej výške, v blízkosti ktorých zaujímavých miest (prírodné pamiatky, mestá atď.); je potrebné určiť polohu observatória na mapách Google, napísať súradnice a zobraziť mapu a/alebo satelitný obrázok observatória.

b) Zhromaždiť informácie o prístrojoch/ďalekohľadoch dostupných v tomto observatóriu a aký je ich hlavný cieľ – ktorej oblasti elektromagnetického spektra sa venuje výskum, ako sa vykonáva, atď.; ak je v observatóriu veľa rôznych ďalekohľadov, vyberte aspoň dva.

c) Zhromaždiť stručné informácie o  dvoch alebo troch zaujímavých výsledkoch získaných pomocou prístrojov tohto observatória (celkom 5 až 6 viet – čo bolo pozorované, ktorým ďalekohľadom, aký bol výsledok).

3. Máte 20 minút na zhromaždenie potrebných informácií.

4. Máte celkom 15 minút (spolu alebo samostatne) na prezentáciu všetkých zhromaždených informácií zvyšku triedy