Úkol 1: NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON

Cíl úkolu

Ilustrovat to, že je gravitační síla přímo úměrná součinu hmotností dvou těles a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi tělesy. Toto cvičení lze provést samostatně nebo ve dvojicích.

Metodické pokyny pro učitele

Vytisknout Přílohu H1 a rozdat ji žákům, kteří v uvedených příkladech vyplní chybějící hodnoty F.

Pokyny pro žáky

Na obrázku je graficky znázorněna závislost gravitační síly na hmotnosti těles a vzdálenosti mezi nimi. Dva z příkladů jsou již vyřešeny a ostatní musíte vyřešit vy podobným způsobem.