CNO cyklus

CNO cyklus je nejúčinnějším cyklem pro hmotnější hvězdy – začíná při teplotách 15 000 000 K a nejúčinnější je při teplotách kolem 17 000 000 K. Vytváří se při něm ze čtyř protonů jádro hélia, proces je však složitější a vyžaduje uhlík a kyslík. Jádra uhlíku/kyslíku reagují ještě v prvních fázích a uvolňují se během posledních fází. Tímto způsobem hrají roli katalyzátoru, a proto se tento cyklus nazývá i uhlíkový nebo uhlíko-kyslíkový cyklus (obr. 2).

Teplota v jádru Slunce je T = 15 700 000 K – takže v jeho jádru se hlavní termonukleární reakce odehrávají zejména prostřednictvím p-p cyklu. Na obr. 3 níže jsou zobrazeny teploty, při kterých jsou oba procesy, tedy p-p a CNO, účinné. Také je zaznamenaná teplota v jádru Slunce, která ukazuje, že pro naši hvězdu se během proton-protonového cyklu uvolní téměř dvakrát tolik energie. 

Obr. 2: Schéma cyklu CNO (částice jsou znázorněny jako na obr. 1), zdroj: Borb, CC BY-SA 3.0,
(Zdroj: Borb, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=691758)

Obr 3: Teploty, při kterých jsou účinné oba cykly: p-p cyklus (červená křivka) a CNO cyklus (zelená křivka). Je vidět, že při vyšších teplotách vytváří CNO cyklus podstatně více energie za jednotku času, zatímco při nižších teplotách je účinnější p-p cyklus.

V případě hmotnějších hvězd, jejichž teplota je v jádře vyšší, je CNO cyklus efektivnější.