Úloha 1: Proporcionalita v newtonovom gravitačnom zákone

Cieľ úlohy

Ilustrovať to, ako je gravitačná sila priamo úmerná súčinu hmotností dvoch telies a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi telesami. Toto cvičenie je možné vykonať samostatne alebo vo dvojiciach.

Metodické pokyny pre učiteľov

Vytlačiť Prílohu H1 a rozdať ju žiakom, ktorí v uvedených príkladoch majú vyplniť chýbajúce hodnoty F.

Pokyny pre žiakov

Na obrázku je graficky znázornená závislosť gravitačnej sily od hmotnosti telies a vzdialenosti medzi nimi. Dva z príkladov sú už vyriešené a ostatné musíte vyriešiť vy podobným spôsobom.