Úloha 2 a 3: Hmotnosť a tiaž

Cieľ úlohy

Ukázať zmenu gravitačnej sily ako dôsledku zmeny vo vzdialenosti alebo v hmotnosti telies. Ukázať, že gravitačné zrýchlenie g je v skutočnosti rovnaké ako vzťah (G M Zeme)/(R Zeme)2. Toto cvičenie sa robí samostatne. Diskusia o výsledkoch je spoločná.

Metodické pokyny pre učiteľov

V úlohe 2 je vo vzorci F = G (m1M2 /d2) m1 je hmotnosť žiaka, M2 je hmotnosť Zeme a d je vzdialenosť od stredu Zeme k žiakovi, t. j. 6,38 × 106 m v podúlohe (a) a 6,39 × 106 m v  podúlohe (b). Odpoveď (a) F = 491,81 N (alebo približne 492 N); (b) F = 409,28 N (alebo približne 490 N). Diskutujte o  malom rozdiele v  sile na úrovni mora a  v  nadmorskej výške 10 km. Porovnajte s  odpoveďou (a) z  úlohy 3 a  poznamenajte žiakom, že v  skutočnosti je to g = (G M Zem)/(R Zem)2.