Úloha 2

Určite gravitačnú silu medzi Zemou (hmota M = 6 × 1 024 kg) a žiakom s hmotnosťou 50 kg, ktorý sa nachádza:

a) na hladine mora (vo vzdialenosti 6,38 × 106 m od stredu Zeme);
b) v lietadle v nadmorskej výške 10 000 m nad povrchom Zeme.

Pokyny pre žiakov

Použite vzorec pre gravitačnú silu medzi dvoma telesami. Gravitačná konštanta je .