menu 3 ЗАКОН НА НЮТОН ЗА ГРАВИТАЦИЯТA
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Пропорционалности в закона на Нютон за гравитацията

Цел

Да се онагледи как гравитационната сила е директно пропорционална на произведението на масите на две тела и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между телата. Това упражнение може да се прави самостоятелно, или по двойки.

Инструкции за учителя

Разпечатва се Приложение Н1 (намира се в края на главата) и се раздава на учениците, които трябва да попълнят липсващите стойности за F в дадените примери.

Детайлни инструкции за ученика

На илюстрацията графично е показана зависимостта на гравитационната сила от масите на телата и разстоянието между тях. Два от примерите са решени, а вие по подобен начин трябва да решите останалите.