Obrázok 1: Umelecká predstava exoplanéty. Zdroj: NASA

Úvod

Definícia

Ako exoplanéty (takisto extrasolárne planéty) nazývame planéty, ktoré obiehajú okolo iných hviezd ako je naše Slnko. Pre planéty, ktoré sa nachádzajú mimo slnečnej sústavy, ale neobiehajú okolo žiadnej hviezdy, zavádzame termín túlavé (tiež medzihviezdne či nomádske) planéty – týmto objektom nebudeme v ďalšom texte venovať pozornosť. Od prvej detekcie exoplanéty v roku 1988 bolo za 30 rokov výskumu k 1. augustu 2018 objavených 3 815 potvrdených exoplanét, ktoré sa nachádzajú celkom v 2 853 hviezdnych systémoch. Väčšina z týchto exoplanét (cez 2 000) bola objavená vesmírnym ďalekohľadom Kepler, ktorého vypustenie v roku 2009 predstavovalo zásadný prelom v honbe za detekciou nových exoplanét. V súčasnej dobe predpokladáme, že prítomnosť planét pri cudzích hviezdach je veľmi obvyklým javom. Odhaduje sa dokonca, že štatisticky okolo jednej z piatich Slnku podobných hviezd obieha exoplanéta podobná Zemi v obývateľnej zóne (t. j. v rozmedzí vzdialeností od materskej hviezdy, pre ktoré za dostatočného atmosférického tlaku môže na povrchu exoplanéty existovať voda v kvapalnom stave). Charakteristiky detekovaných planét sa však pohybujú vo veľmi širokých rozmedziach: od málo hmotných kamenných planét s hmotnosťami podobnými hmotnosti Mesiaca, cez tzv. superzeme (hmotnosť od 2 do 10 hmotností Zeme), po veľmi hmotné plynné obry s hmotnosťami rádu desiatok hmotnosti Jupitera. Od obežných periód v ráde hodín po obežné doby dlhé tisíce rokov. Od planét s povrchovými teplotami dosahujúcimi tisíc kelvinov cez planéty ležiace v obývateľnej zóne až po ľadové svety. Výnimkou nie sú ani vskutku exotické prípady ako exoplanéty obiehajúce pulzar, či viacnásobné hviezdne systémy. Vysvetlenie rozmanitosti vlastností detegovaných exoplanét predstavuje výzvu pre astrofyzikov zaoberajúcich sa dynamikou (vznikom a vývojom) planetárnych systémov. Obzvlášť veľká pozornosť je prirodzene venovaná exoplanétam, ktoré ležia v obývateľných zónach svojich materských hviezd. Pri týchto planétach je šanca, že sa na ich povrchu vytvoria podmienky vhodné na vznik života. Štúdium atmosférických spektier týchto exoplanét môže odhaliť stopy či atypické zastúpenia zlúčenín, ktoré sú charakteristické pre prítomnosť života (ako napríklad molekulárny kyslík či metán). Všeobecnými otázkami vzniku a detekcie známok života na exoplanétach sa zaoberá rýchlo sa rozvíjajúca veda astrobiológia.

Obsah témy

Po krátkom historickom exkurze popíšeme niektoré v súčasnosti využívané metódy detekcie exoplanét. Pre každú z metód spomenieme fyzikálne veličiny, ktoré sme schopní s jej pomocou merať, a zhrnieme jej doterajšie výsledky. V praktickej časti ponúkneme niekoľko úloh na precvičenie a  prehĺbenie diskutovaných tém: od veľmi jednoduchých otázok a demonštrácií po zložitejšie úlohy a miniprojekty

Teoretická časť pre učiteľov

Označovanie exoplanét

Astronómovia zaviedli nasledujúce systematické označovanie exoplanét: za označenie hviezdy pripojíme malé písmeno latinskej abecedy, počnúc písmenom „b“, ktoré indikuje poradie, v akom bola exoplanéta pri danej hviezde objavená. Napríklad, HIP 75458b označuje prvú planétu objavenú pri hviezde s označením HIP 75458, alebo 55 Cancri e označuje štvrtú planétu detegovanú pri hviezde 55 Cancri.

História

Existencia planét mimo našu slnečnú sústavu bola predmetom špekulácií astronómov, filozofov aj niektorých spisovateľov po stáročia. A to už od doby heliocentrického poňatia vesmíru, kedy Giordano Bruno prišiel s myšlienkou, že hviezdy sú v skutočnosti objekty podobné nášmu Slnku a ako také môžu hostiť planetárne systémy. S podobnými tézami prichádzali vedci a myslitelia aj v nasledujúcich obdobiach, vrátane slovotvorných mien ako napr. Isaac Newton, ktorý vo svojom diele Principia stavia cudzie planetárne systémy na roveň slnečnej sústavy. V priebehu rokov sa o detekciu exoplanét rôznymi metódami pokúšalo mnoho astronómov. Všetky oznámené objavy sa však neskôr ukázali ako mylné. Najbližšie k prelomovému pozorovaniu prvej exoplanéty sa astronómovia dostali v roku 1983, kedy bol spozorovaný protoplanetárny disk (zárodok planetárneho systému) okolo hviezdy Beta Pictoris. Zlom nastal až v roku 1988, kedy sa datuje prvá detekcia exoplanéty, ktorá bola neskôr skutočne potvrdená, hoci až v roku 2003. Išlo o tzv. horúci Jupiter obiehajúci hviezdu Gamma Cephei, ktorý bol objavený metódou radiálnych rýchlostí (pre vysvetlenie oboch pojmov pozri nižšie) kanadskými astronómami B. Campbellom, G. Walkerom a S. Yangem. Medzitým však nasledovali objavy exoplanetárneho systému okolo pulzaru PSR 1257 + 12 v roku 1992 a tiež planéty obiehajúcej okolo hviezdy hlavnej postupnosti (51 Pegasi) v roku 1995, ktoré boli potvrdené veľmi skoro. Nie je teda zrejmé, ktorý z týchto počinov možno spravodlivo označiť ako prvú detekciu exoplanéty. V rokoch okolo prelomu tisícročia a neskorších, počet významných objavov rapídne rástol.

Pre prehľadnosť tu uvádzame súhrn najdôležitejších míľnikov:

1988: prvá neskôr potvrdená detekcia exoplanéty (Gamma Cephei b)
1992: prvá detekcia exoplanéty obiehajúcej okolo pulzaru (PSR 1257 + 12b)
1996: prvá detekcia exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy hlavnej postupnosti (51 Pegasi b)
1999: prvá tranzitujúca exoplanéta (HD 209458b), prvý multiplanetárny systém (Upsilon Andromedae)
2001: prvá exoplanéta obiehajúca v obývateľnej zóne (HD 28185b), prvé meranie vlastností exoplanetárneh atmosféry (HD 209458b)
2005: prvé priame pozorovanie exoplanéty (HD 209458b Spitzerovým ďalekohľadom v infračervenom odbore)
2006: vypustená družica CoRoT, prvá družica špecializovaná na detekciu exoplanét (metódou tranzitov)
2009: vypustená družica Kepler, ktorá má za úlohu nepretržite merať jasnosť približne 15000 hviezd a hľadať známky prítomnosti exoplanét; družica CoRoT objavuje prvú terestriálnu planétu (CoRoT-7b)
2014: objavená prvá kamenná exoplanéta veľkosti Zeme obiehajúca v obývateľnej zóne (Kepler-186f)

Metódy detekcie

Základnou prekážkou, ktorá robí detekciu exoplanét veľmi zložitou, je fakt, že ide o relatívne malé a zároveň vzdialené objekty, ktoré svietia iba odrazeným svetlom hviezd, okolo ktorých obiehajú. Toto je ďalej umocnené skutočnosťou, že pri pohľade zo Zeme sa exoplanéty nachádzajú v bezprostrednej uhlovej vzdialenosti od ich materskej hviezdy a sú teda jej priamym svetlom kompletne „presvietené“. Aj keď pozorovacia technika už pokročila do štádia, ktoré umožňuje priame zobrazovanie niektorých exoplanét (ktoré sa nachádzajú v dostatočnej uhlovej vzdialenosti od centrálnej hviezdy), musia sa astronómovia v úplnej väčšine prípadov spoliehať na nepriame metódy pozorovania. Toto podčiarkuje tiež diagram na Obrázku 2, ktorý ukazuje počty exoplanét objavených jednotlivými metódami v jednotlivých rokoch. V nasledujúcich odsekoch podrobne popíšeme dve najbežnejšie nepriame metódy detekcie exoplanét: tzv. metódu radiálnych rýchlostí a metódu tranzitnej fotometrie.

Obrázok 2: Počet exoplanét objavených v jednotlivých rokoch podľa metódy detekcie. Červená: priame zobrazenie, oranžová: mikrošošovkovanie, zelená: metóda tranzitov, modrá: metóda radiálnych rýchlostí. (Zdroj: Wikipédia (CC licence))

Obrázok 3: Graf závislosti veľkosti radiálnej rýchlosti materskej hviezdy na čase.
(Zdroj: Wikipédia (CC licence))

Metóda radiálnych rýchlostí

Táto metóda využíva jeden zo základných princípov dynamiky binárnych systémov: v inerciálnej sústave menšie teleso neobieha okolo väčšieho, ale obe telesá obiehajú okolo spoločného hmotného stredu. Prítomnosť obiehajúcej exoplanéty teda spôsobuje, že samotná centrálna hviezda sa pohybuje po (všeobecne eliptickej) dráhe okolo hmotného stredu systému hviezda – exoplanéta. Z pohľadu pozorovateľa na Zemi to znamená, že radiálna zložka rýchlosti hviezdy voči Zemi sa periodicky zväčšuje a zmenšuje (pozri Obrázok 3). Toto sa prejaví v spektre hviezdy ako periodický (Dopplerov) posuv spektrálnych čiar okolo ich stredných polôh, ktorý je v princípe detekovateľný pomocou spektrometra. Veľkosť tohto posuvu závisí od viacerých faktorov. Po prvé, pomer obežných rýchlostí hviezdy a exoplanéty okolo ich spoločného hmotného stredu sa rovná pomeru hmotnosti exoplanéty k hmotnosti hviezdy. Po druhé, obežná rýchlosť planéty je nepriamo úmerná odmocnine vzdialenosti od hmotného stredu systému.

Platí teda, že čím väčšia hmotnosť exoplanéty a čím menšia jej vzdialenosť od materskej hviezdy, tým väčšia bude obežná rýchlosť hviezdy okolo hmotného stredu. Typické hodnoty obežných rýchlostí exoplanét sa pohybujú rádovo v desiatkach až stovkách km/s. Pre hviezdy podobné Slnku a exoplanéty s hmotnosťami v ráde hmotnosti Jupitera, dostávame veľkosť obežnej rýchlosti hviezdy okolo spoločného hmotného stredu v ráde desiatok m/s. Veľkosť zmeny radiálnej rýchlosti, a teda aj samotná amplitúda zmien polohy spektrálnych čiar, ďalej závisí od sklonu obežnej roviny systému voči zornému lúču pozorovateľa: pokiaľ systém hviezda – exoplanéta obieha v rovine kolmej na zorný lúč, bude priemet obežnej rýchlosti hviezdy do radiálneho smeru nulový a metóda teda nepoužiteľná. Naopak, ideálny je prípad, keď zorný lúč prechádza obežnou rovinou systému a amplitúda zmien radiálnej rýchlosti je teda priamo rovná obežnej rýchlosti exoplanéty. Pre vyššie uvažovaný prípad dostávame amplitúdu posuvu spektrálnych čiar viditeľného spektra v ráde 10 – 5 nm.

Detekcia exoplanét touto metódou je tiež ovplyvnená veľkosťou obežnej periódy: pre príliš dlhé periódy môže byť ťažké si tieto malé zmeny v spektre všimnúť. Fyzikálne charakteristiky systému, ktoré môžeme priamo merať metódou radiálnych rýchlostí zahŕňajú periódu obehu a amplitúdu radiálnej rýchlosti. Za predpokladu znalosti odhadu hmotnosti centrálnej hviezdy môžeme z týchto veličín použitím tretieho Keplerovho zákona vypočítať veľkosť obežnej dráhy exoplanéty a jej efektívnu hmotnosť M_p sin i, kde i je (neznámy) sklon roviny obežnej dráhy exoplanéty voči rovine kolmej na zorný lúč.

Metódou radiálnych rýchlostí bolo doteraz objavených približne 700 exoplanét, prevažne takzvaných „horúcich Jupiterov“. T. j. exoplanét s hmotnosťami v ráde niekoľkých násobkov hmotnosti Jupitera, vzdialenosťami v  rádoch zlomkov astronomických jednotiek od centrálnej hviezdy (teda s vysokými povrchovými teplotami) a obežnými periódami v ráde hodín až dní.

Toto sa dá ľahko spojiť s vyššie popísanými charakteristikami metódy radiálnych rýchlostí, ktoré určujú, že ideálnymi objektmi na detekciu touto metódou sú práve hmotné exoplanéty obiehajúce vo veľmi malej vzdialenosti od centrálnej hviezdy s veľmi krátkou periódou obehu. Metóda teda dáva za vznik tzv. výberovému efektu: ak by nebolo iných metód detekcie exoplanét, mohli by sme nadobudnúť dojem, že typickými exoplanétami vo vesmíre sú objekty s pomerne extrémnymi vlastnosťami, vzhľadom na planéty slnečnej sústavy. K najúspešnejším „lovcom“ exoplanét touto metódou zaraďujeme spektrometer HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) umiestnený na 3,6 metrovom ďalekohľade ESO v La Silla a spektrometer HIRES (High Resolution Echelle Spectrometer) umiestnený na jednom z ďalekohľadov observatória Keck. Oba spektrometre umožňujú merať amplitúdy radiálnych rýchlostí okolo 1 m/s.

Obrázok 4: Prechod exoplanéty cez disk materskej hviezdy

Metóda tranzitnej fotometrie

Metódou, ktorá vyvažuje niektoré nedostatky metódy radiálnych rýchlostí, je tranzitná fotometria. Tu využívame fakt, že exoplanetárne systémy, pre ktoré je uhol sklonu ich obežnej roviny, vzhľadom na zorný lúč veľmi malý, môžu z pohľadu pozorovateľa vykazovať prechody exoplanéty cez disk materskej hviezdy – tzv. tranzity. Počas tranzitu teda disk exoplanéty zatieni časť svetla, ktoré prichádza od hviezdy k pozorovateľovi. Toto sa opakuje s periódou, ktorá je rovná obežnej perióde systému. Závislosť jasnosti hviezdy od času nazývame svetelná krivka. Svetelné krivky exoplanét majú charakteristický tvar (pozri Obrázok 4), ktorý je podobný tvaru svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd: interval poklesu jasnosti, ktorý je spojený s prechodom exoplanéty cez disk hviezdy, nazývame primárnym minimom. Keďže žiarenie odrazené od exoplanéty je rádovo slabšie než priame žiarenie od hviezdy, sekundárne minimum (teda interval, kedy je disk planéty zakrytý diskom hviezdy) na svetelnej krivke prakticky chýba (modernými technikami však je merateľné).

Okamih začiatku poklesu jasnosti nazývame prvým kontaktom, koniec poklesu pred‑ stavuje druhý kontakt, začiatok opätovného nárastu jasnosti tretí kontakt a okamih navrátenia na pôvodnú jasnosť nazývame štvrtý kontakt. Veľkosť zmenšenia jasnosti hviezdy v dôsledku prechodu exoplanéty (hĺbka tranzitu) závisí predovšetkým od pomeru polomeru exoplanéty k polomeru hviezdy. Čím bližšie je tento pomer k jednej, tým väčšia časť disku hviezdy je počas tranzitu zakrytá a tým väčší pokles jasnosti nastáva. Pre predstavu tranzit Zeme cez disk Slnka by pre vzdialeného pozorovateľa spôsobil pokles jasnosti Slnka o 0,0001 mag čiže o 0,008 %. Ako už bolo spomenuté, samotná pozorovateľnosť tranzitu závisí od geometrie obežnej dráhy: pre systémy s príliš veľkým sklonom roviny obežnej dráhy voči zornému lúču nemusia byť tranzity vôbec pozorovateľné.

Fyzikálne veličiny, ktoré môžeme určiť priamo zo svetelnej krivky, zahŕňajú obežnú periódu a pomer polomeru hviezdy k polomeru planéty. Za predpokladu znalosti odhadu hmotnosti centrálnej hviezdy môžeme z tretieho Keplerovho zákona dopočítať polomer a obvod obežnej dráhy a odtiaľ z dĺžky intervalov medzi jednotlivými kontaktmi rekonštruovať geometriu systému vrátane sklonu obežnej roviny voči zornému lúču, polomeru hviezdy aj polomeru exoplanéty. V kombinácii s metódou radiálnych rýchlostí, ktorá poskytuje údaj o hmotnosti exoplanéty, sme teda schopní určiť hustotu exoplanéty. To nám dovoľuje určiť jej typ (plynný obor, kamenné teleso, ľadové teleso).

Ako vidíme na Obrázku 2, metódou tranzitnej fotometrie bolo objavených s prevahou najviac exoplanét, a to hlavne vďaka družici Kepler. Tá samotná ich má na konte vyše 2 000 potvrdených a okolo 10 000 nepotvrdených (údaje k augustu 2018). Moderné prístroje dosahujú už takú presnosť, kedy je možné metódou tranzitov detegovať exoplanéty s polomerom menším než je polomer Zeme. Tendencia produkovať výberové efekty je všeobecne výrazne menšia, než v prípade metódy radiálnych rýchlostí. Okrem kamenných planét zemského typu boli touto metódou objavené objekty, ktoré v Slnečnej sústave nepozorujeme: tzv. superzeme (napríklad CoRoT-7b). Teda planéty s hmotnosťou väčšou ako hmotnosť Zeme, ale zároveň výrazne menšou, než je hmotnosť Uránu alebo Neptúna. Metóda tranzitnej fotometrie je tiež jedinou metódou pozorovania exoplanét, ktorá je dosiahnuteľná v amatérskych podmienkach. V Českej republike je amatérske pozorovanie exoplanét zastrešené v rámci Sekcie premenných hviezd a exoplanét Českej astronomickej spoločnosti.

Zdroje a odporúčaná literatúra

1. Pokorný, Z.,: Exoplanety, Academia (2007)
2. Seager, S.,: Exoplanets, University of Arizona Press (2011)
3. webové stránky SPHE ČAS, http://var2.astro.cz