menu 8 НАШАТА ГАЛАКТИКА И ДРУГИ ГАЛАКТИКИ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Паралакс

Описаната дейност има за цел да запознае учениците с определението за паралакс и използването му за измерване на разстояния. 

Помощни средства 

■ подходящ отдалечен предмет (дърво, лампа и др.),
■ два обръча (или други две помощни средства за отбелязване на двете точки, от където ще протича наблюдението),
■ уред за измерване на дължина (например голям дървен метър),
■ масичка или лабораторна стойка, ролетка. 

Метод 

1. Съставете системата така, както е показано на Фиг. 3. Центърът на дървения метър трябва да бъде в центъра на обръчите и на предмета, чиято отдалеченост искаме да измерим. Той трябва да бъде и на подходяща височина, така че обектът зад него да може да се вижда (например да бъде поставен върху масичката или на стойката). Нека разстоянието между масичката и обръчите да е два метра.

Фиг. 3: Система

2. В зависимост от това на каква височина е метърът, застанете или седнете в левия обръч и запишете числото върху метъра, където виждате обекта. 

3. Направете същото и когато гледате от десния обръч. 

4. След това преместете масичката с метъра на два метра по-близо до обекта (измерете разстоянието с ролетка). 

5. Повторете измерванията от точки 2 и 3, и запишете всички резултати в таблицата:

Разстояние на близкия обект
(масичка с метър)

Число върху метъра, отговарящ
на отдалечения обект В ВЛЯВО

Число върху метъра, отговарящ
на отдалечения обект В ВДЯСНО

2 метра
4 метра

От стойностите в таблицата изчислете основите на триъгълниците a и b, както е показано на Фиг. 4, и определете разстоянието до наблюдавания обект:

Фиг. 4: Изчисляване на a и b.

Впоследствие учениците трябва да отговорят на следните въпроси:

a) Каква е връзката между отдалечеността на обекта и привидната промяна на позицията му, когато го наблюдаваме от различни гледни точки?

б) Къде и как се използва този метод в астрономията?