Úloha 1: Paralaxa

Popísaná aktivita má oboznámiť žiakov s  pojmom paralaxy a  jej využitím na meranie vzdialenosti.

Pomôcky

■ vhodný vzdialený objekt (strom, lampa a podobne),
■ dve obruče hula-hop (prípadne iné dve pomôcky na vyznačenie dvoch bodov, odkiaľ sa bude pozorovať),
■ dĺžkové meradlo (napr. veľký drevený meter),
■ stolík alebo laboratórny stojan, zvinovací meter.

Postup

1. Zostavte sústavu podľa obrázka. Stred dreveného metra musí byť v osi obručí a vzdialeného objektu, ktorého vzdialenosť chceme zmerať a vo vhodnej výške, aby bol za ním objekt vidieť (napr. na stolčeku alebo v  stojane). Vzdialenosť stolčeka s  metrom od obručí zvoľte dva metre

Obrázok 3: Sústava

2. Podľa toho, ako vysoko je meter, postavte sa alebo si sadnite do ľavej obruče a zapíšte, za akým číslom na metri vidíte vzdialený objekt.

3. To isté urobte aj pri pohľade z pravej obruče.

4. Následne presuňte stolček s metrom o dva metre bližšie k objektu (vzdialenosť zmerajte zvinovacím metrom).

5. Opakujte meranie z bodov 2 a 3 a všetky výsledky zapíšte do tabuľky:

Vzdialenosť blízkeho objektu
(stolčeka s metrom)
Číslo na metri, s ktorým sa kryje
vzdialený objekt VĽAVO
Číslo na metri, s ktorým sa kryje
vzdialený objekt VPRAVO
2 metre
4 metre

Z hodnôt v tabuľke vypočítajte základne trojuholníkov a a b podľa obrázka a určte vzdialenosť pozorovaného objektu:

Obrázok 4: Výpočet

Následne by mali žiaci odpovedať na nasledujúce otázky:

a) Aký je vzťah medzi vzdialenosťou objektu a zdanlivou zmenou polohy, keď ho pozorujeme z rôznej perspektívy?

b) Kde a ako sa v astronómii táto metóda používa?