Úloha 2: Meranie vzdialenosti

V tejto úlohe si vyskúšate meranie vzdialenosti objektu podobne, ako sa vzdialenosti merajú v astronómii. Vyberte si dobre viditeľný objekt, napríklad radničná veža, vysoký komín a podobne. Na meranie budete potrebovať pásmo a buzolu alebo kompas (v najhoršom prípade stačí aj kompas v mobilnom telefóne).

Postup

1. Vymedzte základňu merania (body A a B na Obrázku 3). Tá by nemala byť príliš malá – ak odhadujete, že je objekt vzdialený rádovo kilometre, základňa by mala byť v stovkách metrov. Čím menšia by bola základňa, tým horšia by bola presnosť merania. Za jeden z bodov je dobré vybrať napr. zákrutu alebo kríženie ulíc, aby bolo možné meranie overiť pomocou satelitnej mapy.

Poznámka: Základňu je možné najľahšie vymedziť krokovaním: Pomocou pásma zmerajte dĺžku desiatich krokov. Výpočtom zistite dĺžku jedného kroku v metroch a tento prepočet môžete využiť na zistenie dĺžky základne v metroch.

Obrázok 5: Výpočet

2. Pomocou kompasu v bode A určte, kde je sever. Následne zmerajte, pod akým uhlom α vidíte objekt, ktorého vzdialenosť chcete zmerať (pozri Obr. 3).

3. Rovnako určte severný smer a uhol β v bode B.

4. So známou dĺžkou základne |AB| a  uhlami α a  β podľa vety usu zostrojte trojuholník ABC, kde bod C zodpovedá objektu, ktorého vzdialenosť chcete určiť. Obrázok je vhodné rysovať napr. v mierke 1:500 a vzdialenosť objektu je možné v trojuholníku ABC zmerať.

5. Otvorte si vhodnú online mapu (príklad je na Obr. 6) a overte: a) dĺžku základne, b) vzdialenosť objektu.

6. Vypočítate chybu merania podľa vzorca

Obrázok 6: Online mapa (príklad)