Úloha 3: Svetelný lúč

Za ako dlho prejde svetelný lúč vzdialenosť z východu Slovenskej republiky na západ?

planéta Saturn, Slnko, jadro Halleyovej kométy, mesiac Jupitra Io, Galaxia, meteorit, miestna skupina galaxií, planétka Vesta

Riešenie: Označíme zadané veličiny d = 490 km, c = 300 000 km/s. Pre čas t vychádza: t = d/c = 490/300 000 s ≐ 0,0016 s.

Môžeme vyskúšať aj odhad – ak vzdialenosť zaokrúhlime na 500 km, vidíme, že vychádza 5/3 0,001 s, čo sa po zaokrúhlení rádovo zhoduje s vypočítanou hodnotou