menu 2 ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 1: Изчертаване на орбити

Цел

Да се демонстрира разликата в орбитите в зависимост от орбиталните елементи.

Необходими материали

■ Милиметрова хартия (формат А4)
■ две карфици с по-големи глави (може такива за коркова дъска)
■ подложка, върху която да се постави хартията и в която да могат да се забият карфиците
■ моливи (4 цвята)
■ линия
■ триъгълник
■ по-дебел конец с дължина поне 45 – 50 cm

Инструкции за учителя

Чрез вариране на разстояния между фокусите и дължината на конеца да се начертаят няколко различни орбити и да се определят/сравнят техните големи полуоси и ексцентрицитет.

Детайлни инструкции за ученика

1. Поставете лист милиметрова хартия върху меката подложка. 

2. Забийте едната карфица в средата на листа. Отбележете тази точка с C. 

3. Отрежете конец с дължина 17 cm и го завържете в единия край. 

4. На разстояние от по 2.5 cm наляво и надясно от т. C забийте по една карфица (махнали сте тази от т. C) Отбележете с F1 точката, в която сте забили карфицата в дясно от C, а с F2 – точката с карфицата в ляво от C. 

5. Преметнете по-дългия конец около двете карфици и изчертайте елипса. 

6. Преметнете по-късия конец около двете карфици и изчертайте втора елипса (с друг цвят). 

7. Преместете карфиците още по 1 cm наляво и надясно от C. С по-дългия конец изчертайте трета елипса с трети цвят а с по-късия – четвърта (с четвърти цвят.). 

8. Сравнете получените елипси. Кои параметри са различни?nbsp;

9. Пресметнете ексцентрицитетите на елипсите по формулата e = c/a, където c е разстоянието от центъра до който и да е от фокусите, а а е голямата полуос. Сравнете ги. 

10. Нека предположим, че това са орбити на тела от Слънчевата система, а самото Слънце се намира в точка F1. Отбележете на една от орбитите перихелия и афелия на тялото.