Dostredivá sila

Druhý Newtonov zákon hovorí, že ak pôsobí na teleso s hmotnosťou m sila s veľkosťou F, vyvolá zrýchlenie a podľa vzťahu:

Ak sa teleso s hmotnosťou m pohybuje rovnomerne po kruhovej dráhe s polomerom r, mení sa smer pohybu telesa, hoci veľkosť rýchlosti sa nemení („len“ jej smer). Túto skutočnosť vyjadruje tzv. dostredivé zrýchlenie pre ktoré je možné odvodiť vzťah:

Dostredivá sila  sa potom rovná: