Úloha 1: Kreslenie obežných dráh

Cieľ úlohy

Preukázať rozdiel v obežných dráhach v závislosti od elementov dráhy.

Pomôcky

■ milimetrový papier (veľkosť A4)
■ dva väčšie špendlíky (napríklad také, ktoré sa dajú použiť na korkovú dosku)
■ podložka, na ktorú sa dá položiť papier a zapichnúť špendlíky
■ ceruzky (4 farby)
■ pravítko
■ trojuholník
■ hrubšia niť dlhá najmenej 45 – 50 cm

Metodické pokyny pre učiteľov

Zmenou vzdialeností medzi ohniskami a dĺžkou nite je potrebné nakresliť niekoľko rôznych obežných dráh a určiť, resp. porovnať ich veľké polosi a excentricity.

Pokyny pre žiakov

1. Položte hárok milimetrového papiera na mäkkú podložku.

2. Zapichnite jeden špendlík do stredu papiera. Tento bod označte písmenom C.

3. Odrežte niť s dĺžkou 17 cm a urobte uzlík na jednom konci.

4. Vo vzdialenosti 2,5 cm vľavo a vpravo od bodu C zapichnite ďalšie dva špendlíky (už ste odstránili špendlík z bodu C.) Označte písmenom F1 bod, kde ste zapichli špendlík vpravo od C, a písmenom F2 bod so špendlíkom vľavo od C.

5. Prehoďte kratší koniec nite okolo dvoch špendlíkov a nakreslite elipsu.

6. Prehoďte kratší koniec nite okolo dvoch špendlíkov a  nakreslite druhú elipsu (v inej farbe).

7. Posuňte špendlíky o 1 cm ďalej – doľava a doprava od C. Pomocou dlhšej časti nite nakreslite tretiu elipsu v tretej farbe a pomocou kratšej časti nite nakreslite štvrtú elipsu v štvrtej farbe.

8. Porovnajte získané elipsy. Ktoré parametre sa líšia?

9. Vypočítajte excentricity elíps podľa vzorca e = c/a, kde c je vzdialenosť od stredu ku ktorémukoľvek z ohnísk, a a je veľká polos. Porovnajte ich.

10. Predpokladajme, že ide o obežné dráhy nebeských telies zo Slnečnej sústavy, pričom samotné Slnko sa nachádza v bode F1. Na jednej z obežnej dráh vyznačte perihélium a afélium nebeského telesa