Elipsa a jej popis

Elipsa je uzavretá rovinná krivka, jej každý bod má konštantný súčet vzdialeností od dvoch pevne daných bodov, tzv. ohnísk E a F. Graf elipsy je na Obr. 1. Hlavnými parametrami elipsy sú hlavná polos, vedľajšia polos a dĺžková výstrednosť, pozri Obr. 1. Tiež sa zavádza číselná výstrednosť ε = e/a, ktorá je na rozdiel od dĺžkovej výstrednosti bezrozmerná. Namiesto pojmov „dĺžková výstrednosť“ a „číselná výstrednosť“ sa možno stretnúť aj s  pojmami „lineárna excentricita“ a  „numerická excentricita“. Nemali by sa zamieňať cudzie pojmy so slovenskými, napríklad je nevhodné použiť „numerická výstrednosť“.
Obrázok 1: Elipsa: hlavné vrcholy: A, B, vedľajšie vrcholy: C, D, ohniská: E, F,

hlavná polos: a, vedľajšia polos: b, diaľková výstrednosť: e