menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 4: Gravitační síla

Úkol: Spočítej velikost gravitační síly mezi dvěma zrnky, která jsou dokonalé koule o poloměru 0,1 m a hustoty 1 300 kg m–3, nacházející se ve vzdálenosti 1 m od sebe. 

Řešení: Gravitační síla se spočítá pomocí vztahu ,

kde G = 6,67 ∙ 10−11 m3  · kg−1 · s−2. NNejdříve musíme spočítat hmotnost zrnek. Jde o kouli, jejíž objem se vypočítá podle vztahu .

Po dosazení vyjde V = 4,2 ∙ 10−3 m3. Hmotnost se vypočte m = ρ V. Hmotnost zrnka je 5,5 kg.

Gravitační síla pak vyjde Fg = 2,0 ∙ 10−9 N.

Úkol: Nyní si představme, že je jedno zrnko o velikosti 10 metrů a zrnka jsou od sebe 1000 metrů. Spočítej velikost gravitační síly mezi zrnky. 

Řešení: V = 4,2 ∙ 103 m3 , m = 5,5 ∙ 106 kg, Fg = 2,0 ∙ 10−3 N.

Úkol: Jaká by byla velikost gravitační síly, pokud by jedno zrnko mělo průměr 10 km, druhé 0,1 metru a byly od sebe 15 km?

Řešení: V1 = 4,2 ∙ 1012 m3 , m1 = 5,5 ∙ 1015 kg, V2 = 4,2 ∙ 10−3 m3 , m2 = 5,5 kgFg = 9,0 ∙ 10−3 N.