menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 8: Parametry trajektorie planet

V tab. 1 jsou ke každé planetě přiřazeny jejich synodické oběžné doby, jak je naměřil pozemský astronom. Do tabulky doplňte výpočtem siderické oběžné doby planet a odvoďte hlavní poloosy planet.

Tabulka 1: Synodické oběžné doby planet a další parametry

Planeta Synodická doba [den] Synodická doba [rok] Siderická doba [rok] Hlavní poloosa [au]
Merkur 116
Venuše 584
Mars 780
Jupiter 399
Saturn 378
Uran 370
Neptun 367

Řešení

Planety se kolem Slunce pohybují ve shodném směru, vzájemnou úhlovou rychlost Země a planety dostaneme jako rozdíl jejich úhlových rychlostí:   . Z definice úhlové rychlosti dostaneme:

Hlavní poloosu spočítáme z třetího Keplerova zákona:

, kde .

Tabulka 1- řešení

Planeta Synodická doba [den] Synodická doba [rok] Siderická doba [rok] Hlavná polos [au]
Merkur 116 88,0 0,241 0,387
Venuše 584 225 0,615 0,723
Mars 780 678 1,88 1,52
Jupiter 399 4320 11,8 5,19
Saturn 378 10800 29,6 9,56
Uran 370 28500 78,0 18,3
Neptun 367 76600 210 35,3

Vyčíslené hodnoty v tabulce se téměř shodují se skutečnými hodnotami, výjimku tvoří Uran a Neptun. Skutečná hodnoty hlavních poloos a period pro Uran jsou: T = 84,1 let, a♅ = 19,2 au; pro Neptun: T = 165 let, a = 30,1 au. Citelnější rozdíl vypočítaných a skutečných hodnot spočívá v podobnosti synodické periody a periody Země kolem Slunce. Pokud bychom chtěli dosáhnout přesnějšího výsledku, museli bychom uvést synodickou periodu na větší počet platných míst. Pokud bychom za synodickou dobu Uranu dosadili T♅synod = 369,65 dní a Neptunu T♆synod = 367,49 dní, dostali bychom výsledky T = 84,1 let, a = 19,2 au; T = 164 let, a = 30,0 au.