menu 5 Sluneční soustava
Erasmus+: Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

Úkol 3: Typy zatmění Měsíce – rozdíly oproti zatmění Slunce

Při pozorování ze Země má kotouč Slunce přibližně stejnou velikost jako kotouč Měsíce. Proto může docházet k úplnému, prstenovému a hybridnímu zatmění Slunce. Při zatmění Měsíce je situace zcela odlišná. Stín vržený Zemí do prostoru je tak veliký, že se do něj Měsíc vždy vejde celý. Zatmění Měsíce je vždy pozorovatelné z celé zemské polokoule, na které je právě noc. 

Měsíc také neobíhá kolem Země ve stejné rovině jako Země kolem Slunce (= v rovině ekliptiky). Proto nastane zatmění Měsíce jen tehdy, pokud se všechna tři tělesa výjimečně dostanou do stejné roviny. Kdyby obíhala ve stejné rovině neustále, nastávalo by zatmění Měsíce při každém úplňku. 

a) Za jakých podmínek by mohlo nastávat prstencové zatmění Měsíce? Pokud je to možné, pokuste se tyto podmínky upřesnit výpočtem. 

b) Proč někdy nastává úplné a jindy pouze částečné zatmění Měsíce?nbsp;

Cíl aktivity 

Cílem této aktivity je vysvětlit žákům zásadní rozdíl mezi zatměním Slunce a zatměním Měsíce. Při zatmění Slunce může nastat úplné, prstencové či hybridní zatmění, protože úhlová velikost Slunce a Měsíce na obloze je srovnatelná. Při zatmění Měsíce nastává vždy úplné zatmění, protože do kužele stínu vrženého Zemí se Měsíc vždy vejde. Žáci si také ujasní vliv sklonu roviny oběh Měsíce kolem Země vůči rovině ekliptiky na typ zatmění Měsíce. 

Metodické poznámky pro učitele 

■ Na první pohled je zřejmé, že pro možný výskyt prstencového zatmění Měsíce by změna vzdáleností či velikostí zúčastněných těles musela být obrovská a pozorování prstencového zatmění Měsíce je tedy nereálné. Přesto je užitečné zejména s nadanými žáky spočítat parametry takové situace. Nabízí se zvětšení Měsíce nebo jeho přiblížení k Zemi. Oba výsledky jsou víceméně z oblasti „fyzikálního či astronomického humoru“.

Vzorové řešení: 

a) Prstencové zatmění Měsíce by mohlo nastat pouze tedy, pokud by stín vržený Zemí byl v místě jeho průsečíku s trajektorií Měsíce menší než velikost Měsíce. V takovém případě by musel Měsíc být daleko větší. Druhou možností je, že by byl několikrát dále než nyní. Ani jedna z těchto možností není přílišreálná.Přesto je možné provést konkrétní výpočty, viz obrázek.

Země vrhá do prostoru kuželový stín s vrcholovým úhlem 

Nejprve vypočteme vzdálenost vrcholu kuželu od Země x z rovnice

.

Nejprve hledáme, jaký mezní průměr by musel mít Měsíc v současné vzdálenosti, aby mohlo nastat prstencové zatmění Měsíce. Muselo by platit

Měsíc by musel být téměř 3× větší než ve skutečnosti. Nyní hledáme, v jaké mezní vzdálenosti by musel být Měsíc o současné velikosti, aby

mohlo nastat prstencové zatmění Měsíce.

Opět musí platit ,

nyní vyjádříme, teď vyjádříme ,

tj. Měsíc by musel být ve více než 2,6násobné vzdálenosti než ve skutečnosti.

b) Pokud se Měsíc v okamžiku zatmění Měsíce nachází blízko roviny ekliptiky, vejde se celý do kužele stínu vrženého Zemí. Pokud je dále od roviny ekliptiky, může nastat situace, kdy se do stínu Země dostane pouze část Měsíce. Toto však neznamená, že by stín vržený Zemí byl menší. Jen se do něj Měsíc „nestrefí úplně přesně“.

Pokyny pro přizpůsobení pro žáky s ŠVVP

Žáci s poruchami

Pro žáky s poruchami učení nedoporučujeme provádět výpočty související s velikostí či vzdáleností Měsíce pro možnost prstencového zatmění Měsíce. Je vhodné se spokojit s náčrtkem demonstrujícím vzniklou situaci a načrtnout také nutnou vzdálenost či velikost Měsíce při hypotetickém prstencovém zatmění. Není vhodné uvažovat situaci, kdy by se současně měnila vzdálenost i velikost Měsíce.


Nadaní žáci

Nadaní žáci mohou samostatně nebo pod metodickým vedení vyučujícího provést výpočet potřebné vzdálenosti a/nebo velikosti, při které by mohlo nastat prstencové zatmění Měsíce. Je možno s nimi diskutovat i současnou změnu velikosti a vzdálenosti Měsíce. Bylo by dále možno situaci otočit a měnit velikost Země. Variovat lze libovolné parametry myšleného experimentu. Dále je například možno vypočítat, při jaké odchylce roviny oběhu Měsíce kolem Země od roviny ekliptiky by docházelo k zatmění Měsíce při každém úplňku.