menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 1: Kométa

Úloha: Nakresli kométu a popíš jej hlavné časti

Úloha: Má kométa vždy chvost? Svoju odpoveď zdôvodni.

Riešenie: Kométa nemusí mať vždy chvost – ten sa vytvorí v okamihu, keď sa kométa priblíži k Slnku a z jeho povrchu sa vyparujú plyny a prach.

Úloha: Smeruje chvost kométy k Slnku? Svoju odpoveď zdôvodni.

Riešenie: Nie. Chvost kométy nemôže nikdy smerovať k Slnku, pretože je spôsobený slnečným vetrom a tlakom slnečného žiarenia. To znamená, že ak sa kométa pohybuje od Slnka, chvost bude smerovať pred kométu, nie viať za kométou.

Úloha: Načrtni obežnú dráhu kométy okolo Slnka a zakresli smer jej chvosta.

Riešenie:

Úloha: Aké sú hlavné rozdiely medzi kométami a planétkami?

Riešenie:

Kométy Planétky
Nájdené za obežnou dráhou Pluta Nájdené medzi Marsom a Jupiter
Tvorené z ľadu a prachu –
„špinavé“ snehové gule
Tvorené horninami
Majú chvost Nemajú chvost
Majú spravidla eliptickú obežnú dráhu
(dlhoperiodické – perióda obehu
nad 200 rokov – majú výstrednosť dráhy vyššiu
ako 0,85; krátkoperiodické majú priemernú
výstrednosť dráhy 0,5)
Majú menej výstrednú obežnú dráhu
(98 % očíslovaných planétok má výstrednosť dráhy
menšiu ako 0,3; 80 % menšiu ako
0,2 a 30 % menej ako 0,1)