menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 4: Gravitačná sila

Úloha: Vypočítaj veľkosť gravitačnej sily medzi dvoma zrnkami, ktoré sú dokonalé gule s polomerom 0,1 m a hustotou 1 300 kg m–3, nachádzajúce sa vo vzdialenosti 1 m od seba.

Riešenie: Gravitačná sila sa vypočíta pomocou vzťahu ,

kde G = 6,67 ∙ 10−11 m3  · kg−1 · s−2. Najskôr musíme vypočítať hmotnosť zrniek. Ide o guľu, ktorej objem sa vypočíta podľa vzťahu .

Po dosadení vyjde V = 4,2 ∙ 10−3 m3. Hmotnosť sa vypočíta m = ρ V. Hmotnosť zrnka je 5,5 kg.

Gravitačná sila potom vyjde Fg = 2,0 ∙ 10−9 N.

Úloha: Teraz si predstavme, že jedno zrnko má veľkosť 10 metrov a zrnká sú od seba 1 000 metrov. Vypočítaj veľkosť gravitačnej sily medzi zrnkami.

Riešenie: V = 4,2 ∙ 103 m3 , m = 5,5 ∙ 106 kg, Fg = 2,0 ∙ 10−3 N.

Úloha: Aká by bola veľkosť gravitačnej sily, ak by jedno zrnko malo priemer 10 km, druhé 0,1 metra a boli by od seba 15 km?

Riešenie: V1 = 4,2 ∙ 1012 m3 , m1 = 5,5 ∙ 1015 kg, V2 = 4,2 ∙ 10−3 m3 , m2 = 5,5 kg,

Fg = 9,0 ∙ 10−3 N.