menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 6: Modeluj pohyb Uránu okolo Slnka...

Pomôcky:

■ modely Slnka a Uránu (pozri bod a), špendlík s farebnou guľatou hlavičkou, silný zdroj svetla

Postup:

1. Umiestni model Slnka doprostred stola. Do vzdialenosti asi 20 cm umiestni model Uránu.

■ Nájdi v tabuľkách, ako dlho trvá obeh Uránu okolo Slnka.
■ Predveď obeh Uránu okolo Slnka. Nezabudni pritom na zachovanie smeru osi Uránu v priestore.
■ Zisti, ako sa menia „ročné obdobia“ na severnom, resp. južnom póle Uránu. Môžeš si pomôcť zdrojom svetla.
■ Urči periódu nakláňania prstencov Saturna.
■ Vyznač na povrchu Uránu zapichnutím špendlíka fiktívneho pozorovateľa na 45. stupni uranografickej šírky. Posúvaj Urán pomaly po obežnej trajektórii okolo Slnka a v každej polohe uskutočni rotáciu Uránu okolo osi. Z experimentu vyvoď závery o tom, ako vyzerá deň a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zisti, ako sa striedajú „ročné obdobia“ pre takého pozorovateľa.
■ Špendlík znázorňujúci polohu fiktívneho pozorovateľa presuň na rovník modelu Uránu. Znova posúvaj Urán pomaly po obežnej trajektórii okolo Slnka a v každej polohe uskutočni rotáciu Uránu okolo osi. Z experimentu vyvoď závery o tom, ako vyzerá deň a noc v jednotlivých polohách. Zároveň zisti, ako sa striedajú „ročné obdobia“ pre pozorovateľa na rovníku.

(zdroj: http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/32/image/c/)