menu 5 Slnečná sústava
Erasmus+: Kĺúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Úloha 6: Aký veľký je mesiac?

a) Stredná vzdialenosť Zem – Slnko je d = 1 au = 1,496 ⋅ 108 km, polomer Slnka je d = 1 au = 1,496 ⋅ 108 km, polomer Slnka je R = 6,955 ⋅ 105 km. Určte uhlovú veľkosť Slnka pre pozorovateľa na Zemi.

b) Zo znalosti hmotnosti Zeme M⊕ = 5,97 ⋅ 1024 kg a doby obehu Mesiaca okolo Zeme M = 5,97 ⋅ 1024 kg a doby obehu Mesiaca okolo Zeme T = 27,3 dní odhadnite z tretieho Keplerovho zákona vzdialenosť Mesiaca od Zeme. Hmotnosť Mesiaca pre odhad vzdialenosti neberte do úvahy.

c) Pretože viete, že dochádza k čiastočným aj úplným zatmeniam Slnka, odhadnite skutočné rozmery Mesiaca. Ilustrácia javu je na Obr. 2.

Obrázok 2: Zdroj: https://apod.nasa.gov/
apod/ap160831.html, cit. 5.8.2018

Obrázok 3: Zdroj: https://www.nasa.gov/multimedia/
 imagegallery/image_feature_1249.html, cit. 5.8.2018

d) Aká by bola uhlová veľkosť Zeme pre astronauta na Mesiaci, keď by sa Mesiac pohyboval po presne kruhovej dráhe? Akú veľkú časť povrchu Zeme astronaut vidí (pozri Obr. 3 a 4)? Výsledok vyjadrite v percentách. Polomer Zeme je R = 6 378 km.

Pomôcka: Časť povrchu Zeme, ktorú pozorovateľ vidí, zodpovedá povrchu guľového vrcholíka. Plocha guľového vrcholíka (bez podstavy) je , kde , kde R je polomer sféry , kde R je polomer sféry a v je výška guľovej úseče, pozri Obr. 4.

Obrázok 4: Ilustrácia pohľadu astronauta na Zem

Riešenie

a) Vyjdeme z  približného vzťahu pre uhlovú veľkosť:.

Mohli by sme vyjsť aj z presného vzťahu

Mohli by sme vyjsť aj z presného vzťahu 

 resp. 

Mohli by sme vyjsť aj z presného vzťahu tg tg . Výsledky sú samozrejme rovnaké, pozri Úloha I.

b) Vyjdeme z 3. Keplerovho zákona: .

c) Pretože dochádza k čiastočným a úplným zatmeniam Slnka, je uhlová veľkosť Mesiaca porovnateľná s uhlovou veľkosťou Slnka, teda . Polomer Mesiaca určíme zo vzťahu:. Polomer Mesiaca určíme zo vzťahu: . Skutočný polomer Mesiaca je 1 737 km, teda náš výsledok súhlasí dobre so skutočnosťou.

d) Vyjdeme z približného vzťahu pre uhlovú veľkosť: .

Z Obr. 2 zjavne platí: . Z Obr. 2 zjavne platí:

. Z obr. 2 zjavne platí:

.

Buď môžeme výšku guľového vrchlíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka . Z Obr. 2 zjavne platí:

.

Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka

. Vzorec pre plochu gule je .

Z obr. 2 zjavne platí:

.

Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z  vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka

. Vzorec pro plochu gule je , preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je:.Z Obr. 2 zjavne platí:

.

Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z  vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka


. Vzorec pro plochu gule je , preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je:

.Astronaut vidí takmer celú jednu stranu Zeme.

Z poslednej rovnice je jasné, že čím bude astronaut ďalej od Zeme (vzdialenosť pritom udáva hlavná polos, pretože zodpovedá polomeru kruhového orbitu), tým bude člen

. Z Obr. 2 zjavne platí:

.

. Vzorec pre plochu gule je, preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je: .

Astronaut vidí takmer celú jednu stranu Zeme. Z poslednej rovnice je jasné, že čím bude astronaut ďalej od Zeme (vzdialenosť pritom udáva hlavná polos, pretože zodpovedá polomeru kruhového orbitu), tým bude člen  bližšie nule a astronaut uvidí väčšiu časť Zeme, maximálne však . Z obr. 2 zjavne platí:

. Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z  vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka . Vzorec pre plochu gule je , preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je: . Astronaut vidí takmer celú jednu stranu Zeme. Z poslednej rovnice je jasné, že čím bude astronaut ďalej od Zeme (vzdialenosť pritom udáva hlavná polos, pretože zodpovedá polomeru kruhového orbitu), tým bude člen  bližšie nule a astronaut uvidí väčšiu časť Zeme, maximálne však 50 %. Ak bude astronaut naopak tesne nad povrchom Zeme, bude člen . Z Obr. 2 zjavne platí:

. Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z  vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka

. Vzorec pre plochu gule je , preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je: . Astronaut vidí takmer celú jednu stranu Zeme. Z poslednej rovnice je jasné, že čím bude astronaut ďalej od Zeme (vzdialenosť pritom udáva hlavná polos, pretože zodpovedá polomeru kruhového orbitu), tým bude člen  bližšie nule a astronaut uvidí väčšiu časť Zeme, maximálne však 50 %. Ak bude astronaut naopak tesne nad povrchom Zeme, bude člen  blízko 1 a pomer . Z obr. 2 zjavne platí:

. Buď môžeme výšku guľového vrcholíka spočítať priamo zo zadaných hodnôt, alebo z vypočítanej hodnoty uhlovej veľkosti Zeme. Dosadíme do pomocného vzorca pre plochu guľového vrcholíka . Vzorec pre plochu gule je , preto pre pomer plochy guľového vrcholíka k celej guli je: . Astronaut vidí takmer celú jednu stranu Zeme. Z poslednej rovnice je jasné, že čím bude astronaut ďalej od Zeme (vzdialenosť pritom udáva hlavná polos, pretože zodpovedá polomeru kruhového orbitu), tým bude člen  bližšie nule a astronaut uvidí väčšiu časť Zeme, maximálne však 50 %. Ak bude astronaut naopak tesne nad povrchom Zeme, bude člen  blízko 1 a pomer  bude takmer nulový.