menu 5 СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Задача 5: Размер на ударните (импактните) кратери на Земята

Тази дейност е фокусирана върху измерването на размерите на реални ударни (импактни) кратери на земната повърхност с помощта на Google Maps. Кратерите по размер са от малки (стотици метра) до много големи (над 100 km). Сблъсъците, създали тези кратери, са предизвикали различни климатични промени – малките сблъсъци засягат само местните зони, докато по-големите могат да причинят глобални промени. 

Задача: За всеки ударен (импактен) кратер намерете местоположението му на картата, измерете големината и площта му, и определете държавата, в която се намира въпросният кратер. Местоположението на кратера се определя от географската ширина (N = север, S= юг) и географската дължина (W = запад, E = изток).

Име на импактния кратер

Географска
ширина

Географска
дължина

Размер
(km)

Площ
(km2)

Държава
Метеоритен кратер на Барингер (анг. Barringer Crater)
Този кратер е създаден преди 50 хиляди години от падането на железен метеорит.
35° 02΄ N 111° 01΄ W 1,2 1

Аризона,
САЩ

Маникуаган (анг. Manicouagan Reservoir)
Един от най-големите видими импактни кратери в света, който е създаден преди повече от 200 милиона години.
51° 23΄ N 68° 42΄ W 69,3 3 200 Канада
Клируотър (анг. Clearwater Lakes)
Тези два импактни кратера са създадени от падането на двойка малки планети върху земната повърхност.
56° 13΄ N 74° 30΄ W 32,4 и 22,1 930 и 360 Канада
Чиксулу̀б (анг. Chicxulub crater)
Този кратер е труден за намиране. Той е създаден преди 66 милиона години от падането на метеорит с големина от 10 км. В резултат на това се е отделило голямо количество енергия, настъпили са климатични промени и са изчезнали много животински видове.
21° 24΄ N 89° 31΄ W

повече от
100 km

- Мексико
Ъпхивъл доум (анг. Upheaval Dome)
Този кратер има всички характеристики на типичен импактен кратер – централно възвишение, вътрешен кратер и външни концентрични ударни пръстени.
38° 26΄ N 109° 54΄ W 3,5 8 Юта, САЩ
Гос Блъф (анг. Gosses Bluff crater)
Този импактен кратер е създаден преди повече от 140 милиона години от удара на малка планета с големина от 1 км. Централният кръг не е ръбът на кратера, той лежи много по-нататък.
23° 50΄ S 132° 19΄ E 5,4 20 Австралия
Теноумър (анг. Tenoumer crater)
Около кратера има още два лесни за намиране кратера – първият е на 166 км по азимут 27°, а вторият е на 376 км по азимут 219°. Кратерът е създаден преди 20 000 години.
22° 55΄ N 10° 24΄ W 1,9 3 Мавритания

Фридефорт (анг. Vredefort)
Кратерът се състои от няколко пръстена. Възрастта
му е 2 милиарди години. Метеоритът е с размер 10 км.

27° 00΄ S 27° 30΄ E

60
(вътрешен
пръстен)

2 000

Южна
Африка


 

Задача: Изчислете кинетичната енергия на удара 

Кратерът Чиксулỷб [Chicxulub] е създаден от падането на скалисто тяло с плътност = 2 700 kg · m–3 и с диаметър 17,5 km. Изчислете обема на тялото. Да приемем, че тялото е кръгло.

Решение:

Задача: Изчислете масата на тялото, създало кратера Чиксулỷб.

Решение:

Задача: 

Изчислете колко кинетична енергия се освобождава при удар, когато тялото се движи със скорост 20 km · s–1.

Решение:

Всъщност, това е енергията, която Слънцето отделя с цялата си повърхност за 4 хилядни от секундата. Два блока от атомната електроцентрала в Темелин, Чехия, могат да произвеждат само 2 · 1017 J топлинна енергия, и то при непрекъсната годишна експлоатация.

Задача: Какво е значението на термините: комета, астероид, метеорит, метеорно тяло (метеороид), метеор?

Решение: Комета – малко тяло на Слънчевата система, съставено главно от лед и прах и обикалящо предимно по много ексцентрична елиптична траектория около Слънцето; астероид – малко тяло (по-голямо от 100 м), обикалящо около Слънцето, предимно е с неправилна форма и малко тегло, разположено е главно между Марс и Юпитер (в основния пояс), или е отвъд траекторията на Нептун; метеорит – по-малко космическо тяло (по-рано наричано и метеороид), което се удря в земната повърхност; метеороид – обект на Слънчевата система с размер от няколко милиметра до няколко десетки метра; метеор – светлинно явление при преминаването на малко тяло (метеороид) през земната атмосфера. Популярно се нарича и падаща звезда. Много ярък метеор се нарича болид.